بایگانی/آرشیو برچسب ها : ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ

دانلود کتاب واقعیتهایی ازجهان غرب

دانلود کتاب واقعیتهایی ازجهان غرب ﻛﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻴﺶ از ﻫﺸﺖ ﻣﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻏﺮب ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻛﺸﻮر ﻛﺎﻧﺎدا ﺳﺖ. در ﻃﻮل اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ای ﻛﺎﻧﺎداﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮدم ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ در ﻋﻤﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﺎﻧﺎدا ، ﺑﻪ درﻛﻲ ﺻﺤﻴﺤﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺮﺳﻢ. آﻧﭽﻪ …

بیشتر بخوانید »