بایگانی/آرشیو برچسب ها : پارکر و دکوت

پرسشنامه استرس شغلی پارکر و دکوتpdf

پرسشنامه استرس شغلی پارکر و دکوتpdf در این پژوهش جهت سنجش فشارروانی شغلی از پرسشنامه فشار روانی شغلی پارکر و دکوتیس) 3891 ترجمه خاقانی زاده و همکاران ) 8009 ( استفاده شده است. این مقیاس اولین بار توسط این پژوهشگران برای تعیین عوامل فشارزای سازمانی مورد استفاده قرار گرفته است. …

بیشتر بخوانید »