عقیدتی سیاسی

پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان

پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان 1 ) الف ) همیشه در بازی ها و فعالیت های تفریحی شرکت می کنم . ب ) به ندرت در فعالیت ها و سرگرمی های تفریحی شرکت می کنم و گاهی دلتنگ می شوم . پ ) تقریبا زود …

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه افسردگی بک-BDL-II 2

پرسشنامه افسردگی بک-BDL-II 2 پرسشنامه افسردگی بک – BDL – II 2 افسردگی حالتی از خلق است که با کاهش حرمت خود ، احساس بیکفایتی ، عدم شایستگی و برداشت نامطلوب از خویشتن همراه است . از بین تستها و پرسشنامههایی که برای سنجش افسردگی تهیه شده است ، پرسشنامه …

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه افسردگی ایرون بك

پرسشنامه افسردگی ایرون بك پرسشنامه افسردگی ایرون بك سن ميزان تحصيلات شغل ميزان درآمد دستور : اين پرسشنامه شامل 21 گروه سئوالات مي‌باشد . خواهشمند است جمله‌هاي هر گروه را به دقت مطالعه كنيد و فقط دور شماره جمله‌اي كه بيش از چند جمله ديگر حالت كنوني شما را بيان …

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه اضطراب کتل (CAQ)

پرسشنامه اضطراب کتل (CAQ) بنام خدا مقیاس اضطراب کتل منبع : کتاب روانشناسی بالینی مولفان : پرون و پرون مترجمان : دکتر پریرخ دادستان دکتر محمود منصور مقیاس اضطراب کتل میدان کاربرد آزمون عصر ما را ‘ عصر اضطراب ‘ نامیده اند و مسلم است که در چنین عصری تظاهرات …

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه اضطراب انتظار

پرسشنامه اضطراب انتظار پرسشنامه اضطراب انتظار معرفی این پرسشنامه توسط صفارینیا و توکلی ( 1389 ) و براساس پرسشنامه اضطراب حالت – صفت اشپیلبرگر ( STAI ) طراحی شده است . پرسشنامه مذکور ، پس از ساخته شدن ، از نظر مفهومی و دقت بکارگیری کلمات معادل و جملهبندی مناسب …

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه استرس ناشی از هواداران ورزشی

پرسشنامه استرس ناشی از هواداران ورزشی پرسشنامه استرس ناشی از هواداران ورزشی Stress Questionnaire of sports fans این پرسشنامه به صورت محقق ساخته ، ) شاهین تیزپنجه ، 1393 ( طراحی گردیده است و دارای 20 سؤال است . هدف این پرسشنامه ارزیابی میزان استرس ورزشکاران ناشی از قرارگیری در …

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه باورهای غیرمنطقی

پرسشنامه باورهای غیرمنطقی پرسشنامه باورهای غیرمنطقی معرفی پرسشنامه و کاربرد آن با تأکید بر نظریه الیس در زمینه درمان عقالنی – برانگیزنده ، جونز و همکارانش ) 1992 ( تالش نمودند تا اقدامات دقیقی را برای شناسایی باورهای غیرمنطقی انجام دهند و از فعالیت های روانسنجی ، استفاده های فراوانی …

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز – 100 ماده ای 1968

پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز – 100 ماده ای 1968 پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز – 100 ماده ای 1968 Irrationally Believe Inventory این پرسشنامه شامل جملاتی درباره باورها و احساسات شما نسبت به چیزهای مختلف است که ممکن است شما با آنها مواق یا مخالف باشید . توجه داشته …

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه بازداری رفتاری و فعال سازی رفتاری (BISBAS)

پرسشنامه بازداری رفتاری و فعال سازی رفتاری (BISBAS) مقیاس بازداری فعال سازی رفتار 1 ) معرفی مقیاس بازداری – فعال سازی رفتار و روایی و پایایی آن این مقیاس توسط کارور و وایت ، ساخته شده ، که شامل 24 پرسش خودگزارشی است . زیر مقیاس BIS در این پرسشنامه …

بیشتر بخوانید »