روانشناسی و علوم تربیتی

طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس الگوهای تقارن

طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس الگوهای تقارن معرفی :   طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس الگوهای تقارن نام کتاب درسی: ریاضی   پایه تحصیلی: سوم ابتدایی  موضوع درس: الگوهای تقارن   اهداف اهداف کلی : آموزش شمارش با الگوهای متقارن اهداف جزئی :  مفهوم تقارن را …

بیشتر بخوانید »

طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس خط، نیم خط، پاره خط، چند ضلعی

طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس خط، نیم خط، پاره خط، چند ضلعی معرفی :   طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس خط، نیم خط، پاره خط، چند ضلعی نام کتاب درسی: ریاضی   پایه تحصیلی: سوم ابتدایی  موضوع درس:خط، نیم خط، پاره خط، چند ضلعی   اهداف …

بیشتر بخوانید »

طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس ارزش مکانی عدد هزار

طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس ارزش مکانی عدد هزار معرفی :   طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس ارزش مکانی عدد هزار نام کتاب درسی: ریاضی   پایه تحصیلی: سوم ابتدایی  موضوع درس: ارزش مکانی عدد هزار   اهداف هدف کلی: آشنایی شاگردان با ارزش مکانی هزار …

بیشتر بخوانید »

طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس خاصیت های ضرب

طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس خاصیت های ضرب معرفی :   طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس خاصیت های ضرب نام کتاب درسی: ریاضی   پایه تحصیلی: سوم ابتدایی  موضوع درس:خاصیت های ضرب   اهداف هدف کلی: آشنایی شاگردان با خاصیت های ضرب اهداف جزئی: انتظار می …

بیشتر بخوانید »

طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس حل مسئله ساده تر کردن

طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس حل مسئله ساده تر کردن معرفی :   طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس حل مسئله ساده تر کردن نام کتاب درسی: ریاضی   پایه تحصیلی: سوم ابتدایی  موضوع درس:حل مسئله ساده تر کردن   اهداف هدف کلی: آشنایی شاگردان با تکنیک …

بیشتر بخوانید »

طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس حل مسئله – رسم شکل

طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس حل مسئله – رسم شکل معرفی :   طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس حل مسئله – رسم شکل نام کتاب درسی: ریاضی   پایه تحصیلی: سوم ابتدایی  موضوع درس:احل مسئله – رسم شکل   اهداف هدف کلی: آشنایی شاگردان با تکنیک …

بیشتر بخوانید »

طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس حل مسئله – الگوسازی

طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس حل مسئله – الگوسازی معرفی :   طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس حل مسئله  –  الگوسازی نام کتاب درسی: ریاضی   پایه تحصیلی: سوم ابتدایی  موضوع درس:حل مسئله  –  الگوسازی   اهداف هدف کلی: آشنایی شاگردام با قاعده الگوسازی جهت حل …

بیشتر بخوانید »

طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس حل مساله – روش نمادین

طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس حل مساله – روش نمادین معرفی :   طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس حل مساله  – روش نمادین نام کتاب درسی: ریاضی   پایه تحصیلی: سوم ابتدایی  موضوع درس:حل مساله  – روش نمادین   اهداف هدف کلی: آشنایی دانش آموزان با …

بیشتر بخوانید »

طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس جمع اعداد در جدول ارزش مکانی

طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس جمع اعداد در جدول ارزش مکانی معرفی :   طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس جمع اعداد در جدول ارزش مکانی نام کتاب درسی: ریاضی   پایه تحصیلی: سوم ابتدایی  موضوع درس:جمع اعداد در جدول ارزش مکانی   اهداف هدف کلی: آشنایی …

بیشتر بخوانید »

طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس جدول داده

طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس جدول داده معرفی :   طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس جدول داده نام کتاب درسی: ریاضی   پایه تحصیلی: سوم ابتدایی  موضوع درس:جدول داده   اهداف هدف کلی: آشنایی شاگردان با جدول داده ها و استوانه اهداف جزئی: انتظار می رود …

بیشتر بخوانید »