روانشناسی و علوم تربیتی

طرح درس ریاضی سوم ابتدایی درس ساعت در بعدازظهر

طرح درس ریاضی سوم ابتدایی درس ساعت در بعدازظهر معرفی :   طرح درس ریاضی سوم ابتدایی درس ساعت در بعدازظهر نام کتاب درسی: ریاضی   پایه تحصیلی: سوم ابتدایی  موضوع درس: ساعت در بعدازظهر   اهداف آشنایی دانشآموزان با خواندن ساعت در بعدازظهر شناختی: -دانشآموز با ساعت در بعدازظهر …

بیشتر بخوانید »

طرح درس ریاضی سوم ابتدایی درس الگویابی

طرح درس ریاضی سوم ابتدایی درس الگویابی معرفی :   طرح درس ریاضی سوم ابتدایی درس الگویابی   اهداف   هدف کلی : آشنایی با الگو و الگویابی اهداف حیطه شناختی : آشنایی با شمارش چندتا چندتا – آشنایی با الگو ها – آشنایی با دسته بندی پاسخ – آشنایی …

بیشتر بخوانید »

طرح درس ریاضی سوم ابتدایی درس ساعت خواندن ساعت

طرح درس ریاضی سوم ابتدایی درس ساعت خواندن ساعت معرفی :   طرح درس ریاضی سوم ابتدایی درس ساعت خواندن ساعت نام کتاب درسی: ریاضی   پایه تحصیلی: سوم ابتدایی  موضوع درس: خواندن ساعت   اهداف هدف کلی : آشنایی فراگیران با دانش آموزان با خواندن ساعت اهداف جزئی : …

بیشتر بخوانید »

طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس الگوهای تقارن

طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس الگوهای تقارن معرفی :   طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس الگوهای تقارن نام کتاب درسی: ریاضی   پایه تحصیلی: سوم ابتدایی  موضوع درس: الگوهای تقارن   اهداف اهداف کلی : آموزش شمارش با الگوهای متقارن اهداف جزئی :  مفهوم تقارن را …

بیشتر بخوانید »

طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس خط، نیم خط، پاره خط، چند ضلعی

طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس خط، نیم خط، پاره خط، چند ضلعی معرفی :   طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس خط، نیم خط، پاره خط، چند ضلعی نام کتاب درسی: ریاضی   پایه تحصیلی: سوم ابتدایی  موضوع درس:خط، نیم خط، پاره خط، چند ضلعی   اهداف …

بیشتر بخوانید »

طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس ارزش مکانی عدد هزار

طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس ارزش مکانی عدد هزار معرفی :   طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس ارزش مکانی عدد هزار نام کتاب درسی: ریاضی   پایه تحصیلی: سوم ابتدایی  موضوع درس: ارزش مکانی عدد هزار   اهداف هدف کلی: آشنایی شاگردان با ارزش مکانی هزار …

بیشتر بخوانید »

طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس خاصیت های ضرب

طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس خاصیت های ضرب معرفی :   طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس خاصیت های ضرب نام کتاب درسی: ریاضی   پایه تحصیلی: سوم ابتدایی  موضوع درس:خاصیت های ضرب   اهداف هدف کلی: آشنایی شاگردان با خاصیت های ضرب اهداف جزئی: انتظار می …

بیشتر بخوانید »

طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس حل مسئله ساده تر کردن

طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس حل مسئله ساده تر کردن معرفی :   طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس حل مسئله ساده تر کردن نام کتاب درسی: ریاضی   پایه تحصیلی: سوم ابتدایی  موضوع درس:حل مسئله ساده تر کردن   اهداف هدف کلی: آشنایی شاگردان با تکنیک …

بیشتر بخوانید »

طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس حل مسئله – رسم شکل

طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس حل مسئله – رسم شکل معرفی :   طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس حل مسئله – رسم شکل نام کتاب درسی: ریاضی   پایه تحصیلی: سوم ابتدایی  موضوع درس:احل مسئله – رسم شکل   اهداف هدف کلی: آشنایی شاگردان با تکنیک …

بیشتر بخوانید »

طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس حل مسئله – الگوسازی

طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس حل مسئله – الگوسازی معرفی :   طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس حل مسئله  –  الگوسازی نام کتاب درسی: ریاضی   پایه تحصیلی: سوم ابتدایی  موضوع درس:حل مسئله  –  الگوسازی   اهداف هدف کلی: آشنایی شاگردام با قاعده الگوسازی جهت حل …

بیشتر بخوانید »