گزارش کارآموزی مرکز بهداشت اقلید

گزارش کارآموزی مرکز بهداشت اقلید

گزارش کارآموزی مرکز بهداشت اقلید

فهرست

 

فصل اول

1-1 موسسات خدماتی                                                                            

2-1  زمانبندی و نحوه انجام کار                                                                        

3-1  نحوه انجام کار بطور خلاصه                                                                         

فصل دوم

1-2 محل شبکه بهداشت و درمان                                                                    

2- 2 زیر مجموعه های شبکه بهداشت                                                          

3-2 زیر مجموعه های شبکه بهداشت                                                                     

4-2  رئیس شبکه                                                                                             

5-2 تاریخچه شبکه بهداشت و درمان                                                         

6-2 تغییرات                                                                                            

7-2 تغییرات در واگذاری                                                       

8-2 خانه بهداشت                                                                     

فصل سوم

1-3 چرخه حسابداری در موسسات خدماتی                                 

2-3 ارکان سازمان                                                                        

3-3 زیرمجموعه امور مالی                                                             

4-3 شرح وظایف                                                                    

5-3 عامل ذیحساب                                                        

6-3 امور مالی                                                                   

7-3 حسابداری                                                         

8-3 دفتر روزنامه                                                                                      

9-3 سند حسابداری                                                                               

10-3 معین                                                                                          

11-3 منابع درآمد                                                                     

12-3 انبارداری                                                                            

13-3 وظایف امین اموال                                                               

14-3 شرح وظایف تدارکات                                                      

15-3 پرسنل                                                                             

16-3 پرداختیها                                                                         

17-3 پرداختیهای جاری                                                          

18-3 پرداختی از محل اختصاصی                                        

19-3 پرداختیها از محل ردیف                                                  

20-3 تامین پرداختیها                                                                

چارت فصول هزینه                                                                  

اعتبارات هزینه‌ای                                                                   

22-3 حقوق و دستمزد                                                          

23-3 نحوه محاسبه حقوق                                        

24-3 بیمه حقوق پرداختی                                                     

25-3 اعتبارات                                                                      

26-3 بودجه                                                                           

27-3 ثبت گردش پول                                                           

28-3 بستن حسابها                                                                

فصل چهارم

1-4 تهیه صورتهای مالی                                                       

2-4 تشکیل جلسات شورای سازمان و نحوه اتخاذ تصمیم       

3-4 شورای سازمان                                                           

4-4 ایران محاسبات کشور                                                

5-4 شورای اقتصادی                                                    

6-4 حسابرس                                                                   

7-4 وظایف حسابرس

حتما ببینید

تم پاورپوینت پایان نامه پزشکی

تم پاورپوینت پایان نامه پزشکی قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …