پرسشنامه اضطراب صفتی رقابتی- SCAT

پرسشنامه اضطراب صفتی رقابتی- SCAT پرسشنامه اضطراب صفتی رقابتی – SCAT
Sport Competition Anxiety Test

معرفی آزمون
این آزمون اضطراب صفتی ورزشکاران را میسنجد و به پرسشنامه رقابتی ایلینویز نیز معروف است . دارای 15 عبارت است که با مقیاس سه ارزشی لیکرت مورد سنجش قرار میگیرند . این مقیاس برای سنجش میزان اضطراب صفتی رقابتی ورزشکاران استفاده میشود .
مفاهیم و خرده مقیاسها
اضطراب صفتی رقابتی تمایل به درک موقعیتهای رقابتی به عنوان عامل تهدید کننده و نیز پاسخ به این موقعیتها با احساس نگرانی یا تنش است . لذا افرادی که از این نوع صفت بیشتر برخوردار باشند ، موقعیتهای رقابتی را به مراتب تهدیدآمیزتر از کسانی که از این نوع صفت کمتر برخوردارند درک نموده و در نتیجه درجات بالاتری از اضطراب را در آن موقعیت تجربه خواهند کرد . امتیازدهی
در این پرسشنامه به عبارات 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 9 ، 12 ، 14 ، 15 به ترتیب بههیچوجه ) 1 امتیاز (، گاهی اوقات ) 2 امتیاز ( و غالباً ) 3 امتیاز ( داده میشود ، عبارات 6 و 11 نیز به صورت عکس نمرهدهی میشوند ؛ اما عبارات 1 ، 4 ، 7 ، 10 ، 13 نمره ندارند . این عبارات ساختگی بوده و برای حفظ ظاهر پرسشنامه بهکار رفتهاند . دامنه نمرات این پرسشنامه بین 10 تا 30 هستند . نمرههای بالای 20 نشانه اضطراب زیاد ، بین 15 تا 20 نشانه اضطراب متوسط و پایینتر از 14 نشانه اضطراب کم هستند .
اعتبار و پایایی
واعظ موسوی ) 1379 ( ساختار داخلی ، پایایی و اعتبار آزمون را براساس پاسخ 2500 ورزشکار بهطور جداگانهای برای کودکان و بزرگسالان مورد سنجش قرار داد . برای اعتبار سازه آزمون ، براساس پیشبینیهای نظریهای ، شواهدی از رابطه معنیدار بین آن و سایر سازههای شخصیت بهدست آمده است . نهایتاً تحقیقات و مطالعات میدانی متعددی با فراهم نمودن نتایجی در راستای پیشبینیهای نظریهای ، از اعتبار سازه آزمون به عنوان سنجش معتبری از اضطراب صفتی رقابتی حمایت میکنند . ضریب پایایی به روش بازآزمایی 73 / 0 تا 88 / 0 بود . ضریب همسانی درونی با استفاده از فرمول کودر – ریچاردسون هم برای کودکان و هم برای بزرگسالان بین 95 / 0 تا 97 / 0 بهدست آمد که رقم بسیار بالایی است .

نسخه فارسی
عبارات زیر به احساس افراد هنگام برگزاری مسابقات ورزشی مربوط هستند . آنها را بخوانید و مشخص کنید کدام پاسخ به احساس شما در هنگام مسابقه نزدیکتر است . پاسخی را انتخاب کنید که وضع معمول شما در هنگام مسابقات را نشان میدهد .
/
/
/
سؤالات

1 – مسابقه با دیگران از نظر اجتماعی لذتبخش است .

2 – پیش از مسابقه ، دغدغه خاطر دارم .

3 –

حتما ببینید

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع ابراز وجود گمبریل و …