پرسشنامه استرس ناشی از هواداران ورزشی

پرسشنامه استرس ناشی از هواداران ورزشی پرسشنامه استرس ناشی از هواداران ورزشی
Stress Questionnaire of sports fans

این پرسشنامه به صورت محقق ساخته ، ) شاهین تیزپنجه ، 1393 ( طراحی گردیده است و دارای 20 سؤال است . هدف این پرسشنامه ارزیابی میزان استرس ورزشکاران ناشی از قرارگیری در معرض هواداران میباشد .
مفاهیم و خرده مقیاسها
این پرسشنامه دو خردهمقیاس استرس مثبت و منفی را در برمیگیرد :
1 – استرس منفی : اضطراب احساس عدم توازن بین قابلیتهای خود و قابلیتهای لازم در موقعیتی خاص .
2 – استرس مثبت : توانایی فرد در استفاده سودمند از استرس به نفع عملکرد .
امتیازدهی
پاسخگویی به سؤالات این پرسشنامه براساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت ) خیلی کم = 1 ، کم = 2 ، متوسط = 3 ، زیاد = 4 ، خیلی زیاد = 5 ( بوده است . البته این شیوه نمره گذاری در مورد سؤالات شماره 17 ، 19 ، 20 معکوس شده و به صورت زیر درخواهد آمد ) خیلی کم = 5 ، کم = 4 ، متوسط = 3 ، زیاد = 2 ، خیلی زیاد = 1 (.
1 – استرس منفی : شماره سؤالات 18 – 16 – 15 – 14 – 13 – 12 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 را شامل میشود .
2 – استرس مثبت : شماره سؤالات 17 ، 19 ، 20 را شامل میشود .
برای بهدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه ، مجموع امتیازات همه سؤالات را با هم جمع کنید . این امتیاز دامنهای از 20 تا 100 خواهد داشت . بدیهی است که هر چه این امتیاز بالاتر باشد ، بیانگر میزان استرس بیشتر فرد پاسخدهنده در نتیجه حضور تماشاگران ورزشی خواهد بود و برعکس .
به عنوان یک نقطه برش ، نمره 50 و بالاتر از آن میتواند بیانگر وجود احساس محسوس در ورزشکار باشد .
اعتبار و پایایی
در پایاننامه تیزپنجه ) 1393 ( در جامعه ورزشکاران تیمی و انفرادی شهرستان بوکان ، اعتبار صوری پرسشنامه و صحت و سقم سؤالات پرسشنامه مورد تأیید دو تن از اساتید گروه مدیریت و تربیتبدنی دانشگاه قرار گرفت . همچنین پایایی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازهگیری آلفای کرونباخ محاسبه شد . ضریب اعتماد آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه برابر با 0 / 69 است .

لطفاً هریک از عبارات زیر را با دقت خوانده و براساس گزینههای ارایه شده ، میزان حالتی از عبارت را که برای شما پیش آمده است ، مشخص نمایید .
/
/
/
/
/
سؤالات

1 – هنگامی که در مسابقات پرتماشاگر شرکت میکنم ، احساس میکنم که در مقابل همه آنها مسئول هستم .

حتما ببینید

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع ابراز وجود گمبریل و …