پرسشنامه استاندارد سبک مدیریت کلاس

پرسشنامه استاندارد سبک مدیریت کلاس پرسشنامه استاندارد سبک مدیریت کلاس ( امین یزدی و عالی )
پرسشنامه مديريت کلاس

پرسشنامه مديريت کلاس
جهت سنجش سبکهاي مديريت کلاس از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است ؛ اين پرسشنامه به شيوه خود – گزارش دهي در بين معلمان اجرا ميشود و بر اساس چارچوب نظري ولفگانگ ( 1966 ) و با الگو گيري از پرسشنامه باورهاي معلمان درخصوص کنترل کلاس ( ABCC ) نانسي ( 2000 ) طراحي شده است . پرسشنامه داراي 25 سئوال در سه مقياس ( مديريت افراد ، رفتار ، آموزش ) است .
3 – 4 – 2 روايي و پايايي
براي تاييد روايي محتواي پرسشنامه ، پرسشنامه به همراه اهداف و فرضيات در اختيار استاد ارجمند راهنما و مشاور و تعدادي ازاساتيد و متخصصان مربوطه قرار گرفت که درنتيجه تعدادي از سئوالات حذف و در بقيه سئوالات اصلاحاتي اعمال شد ، سپس پرسشنامه در اختيار تعدادي از معلمان نمونه قرار گرفت تا در مورد وضوح يا مبهم بودن سئوالات پرسشنامه اظهار نظر نمايند . در نهايت بااعمال کليه اصلاحات لازم پرسشنامه به تاييد اساتيد محترم رسيد .
براي تعيين پايايي پرسشنامه ، سئوالات در نمونه محدود 25 نفر معلم جامعه تحقيق توزيع گرديد . سپس از فرمول ضريب آلفاي کرونباخ براي تعيين پايايي استفاده شد . در مورد آلفا مقدار82 / 0 حاصل شد که حاکي ازاعتباربالاي پرسشنامه ميباشد .

جنسيت : زن مرد مدرک تحصيلي :
سابقه خدمت : رشته تحصيلي :

هميشه
معمولاً
تا اندازه اي
هرگز

1 – من سعي مي‌كنم ، خودم دانش‌آموزان را از يک فعاليت يادگيري به فعاليت بعدي هدايت کنم .

2 – من بطور مداوم ، در حين انجام فعاليت درسي ، برکارهاي دانش‌آموزان نظارت مي‌كنم .

3 – اجازه ميدهم دانش‌آموزان ، خود فعاليتهاي روزانه کلاس را تعيين کنند .

4 – من اجازه ميدهم ، دانش‌آموزان در پيروي از علاقه خود آزاد باشند .

5 – من تکاليف دانش‌آموزان را خودم تعيين مي‌كنم .

6 – در هفته اول کلاس ، من قوانين کلاس را اعلام مي‌كنم و دانش‌آموزان را از عواقب عدم رعايت قوانين آگاه مي‌كنم .

7 – براي ايجاد يادگيري رضايت بخش ، من خودم مواد آموزشي کلاسرا تعيين مي‌كنم .

8 – اگر دانش‌آموزي باعث آزار ديگري بشود من بلافاصله به دانش‌آموز تذکر مي‌دهم که ساکت باشد و آن کار را تکرار نکند .

9 – من براي کلاس قوانين تعيين نمي‌كنم ، تا توانايي دانش‌آموزان براي رشد اخلاقي سرکوب نشود .

10 – در هنگام تدريس درس علوم ، دانش‌آموزي شروع به صحبت درباره تجربه‌اي که خودش در اين زمينه داشته است مي‌كند ، اما من به او اجازه نمي‌دهم و مي‌گويم

حتما ببینید

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع ابراز وجود گمبریل و …