پرسشنامه ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt)

پرسشنامه ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt) . پرسشنامه يكي از ابزارهاي رايج پژوهش و روشي مستقيم براي كسب داده هاي پژوهش است . پرسشنامه مجموعه اي از سؤال ها ( گويه ها ) است كه پاسخ دهنده با ملاحظة آن ها پاسخ لازم را ارائه مي دهد . اين پاسخ ، دادة مورد نياز پژوهشگر را تشكيل مي دهد . از طريق سؤال هاي پرسشنامه مي توان دانش ، علايق ، ‌نگرش و عقايد فرد را مورد ارزيابي قرار داد ، به تجربيات قبلي وي پي برده و به آنچه در حال حاضر انجام مي دهد آگاهي يافت .
پرسشنامه اين پژوهش شامل دو بخش اصلي و يک بخش فرعي مي باشد :
الف ) نامه همراه : دراين قسمت هدف از گردآوري داده ها به وسيله پرسشنامه و ضرورت همکاري پاسخ‌دهنده در عرضة داده هاي مورد نياز ، بيان شده است . براي اين منظور بر با ارزش بودن داده هاي حاصل از پرسشنامه تأکيد گرديده تا پاسخ‌‌دهنده به طور مناسب پاسخ سؤال‌ها را عرضه کند .
ب ) مشخصات پاسخ دهنده : اين بخش از پرسشنامه مرتبط با ويژگيهاي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان ( شامل جنسيت ، وضعيت تحصيلي ، سن و سابقه خدمت ) مي باشد .
ج ) سؤالات مرتبط با متغيرهاي پژوهش
اين بخش از پژوهش متغيرهاي پژوهش را اندازه گيري مي کند که شامل 41 سؤال مي باشد . جهت ارزیابی عملکرد آموزش حین کار ( ojt ) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت پارس خودرو براساس مدل اچیو ( achieve ) از منابع مختلفي استفاده شده که در جدول 3 – 1 به آن پرداخته شده است .
جدول ( 3 – 1 ): تركيب سؤالات پرسشنامه
متغيرها
منبع
سؤالات

توانایی
محقق ساخته
4و6و7

وضوح
محقق ساخته
8و9و11

حمایت سازمانی
محقق ساخته
2و3و21

انگیزه
محقق ساخته
5و10و20

ارزیابی
محقق ساخته
12و13و14

بازخورد اعتبار
محقق ساخته
15و16و17و22و23

تناسب محیطی
محقق ساخته
18و19و24و25و26

شاخص aves
محقق ساخته
27و28و29

شاخص isqi
محقق ساخته
30و31و32

کاهش دوباره کاری
محقق ساخته
1و33و34و35و36

آموزش حین کار
محقق ساخته
37و38و39و40و41

جمع
41

مقياس اندازه‌گيري پژوهش
مقياس ابزار يا ساز و کاري است که با کاربرد آن افراد در متغيرهاي مورد علاقه ما در پژوهش به گونه اي از يکديگر تميز داده مي شوند ( ساروخانی ، 1385 ). يک مقياس مي تواند به طور کلي تنها به گرئه بندي افراد در متغيرهاي خاصي بپردازد و يا ابزار دقيقي باشد که با درجات مختلف افراد را بر پايه متغيرها از يکديگر متمايز مي کند .
چهار نوع مقياس اصلي اندازه گيري وجود دارد ( ساروخانی ، 1385 ):
مقياس اسمي
مقياس ترتيبي
مقياس فاصله اي
مقياس نسبتي
درجه پيچيدگي و تکامل اندازه گيري آنها هر قدر از اسمي به طرف نسبتي حرکت کنيم افزايش مي يابد و

حتما ببینید

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع ابراز وجود گمبریل و …