پرسشنامه ارزيابی ضرورت و خلاء های موجود در آموزش مهارت

پرسشنامه ارزيابی ضرورت و خلاء های موجود در آموزش مهارت پرسشنامه ارزيابی ضرورت و خلاء های موجود در آموزش مهارت‌های زندگی

با سلام و احترام :
دانش آموز محترم این پرسشنامه شامل 41 سوال مي‌باشد ، خواهشمند است هر یک از گویه‌هاي پرسشنامه را به دقت بخوانید و نظر خود را در مورد هر یک از جملات با درج علامت ضربدر مشخص کنید ( لطفاً هیچ سوالی را بی پاسخ نگذارید ).

.
3 – 6 – روایی پرسشنامه
جهت سنجش روایی پرسشنامه از روایی محتوایی استفاده گردید . روایی محتوایی این اطمینان را به وجود مي‌آورد که مقیاس شامل یک سری موارد کافی و نمونه برای استفاده از مفهوم است . هر چه موارد معرف حیطه مفهومي‌که اندازه گیری مي‌شود بیش تر باشد روایی محتوایی آن بیش تر خواهد بود ( خاکی ، 1387 ، ص289 ). روایی محتوایی یک آزمون معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین مي‌شود . از این رو روایی محتوایی به قضاوت داوران بستگی دارد ( سرمد و همکاران ، 1383 ، ص 171 ).
به منظورتعیین روایی محتوایی ابزار اندازه گیری این پژوهش ، پرسشنامه مقدماتی به دفعات در اختیار اساتید راهنما و مشاور و متخصصان این حوزه قرار گرفت و بعد از دریافت نظرات آنان ، اصلاحات لازم در پرسشنامه صورت گرفت و در نهایت پرسشنامه نهایی تهیه و برای توزیع بین پاسخگویان آماده شد .
3 – 7 – پایایی پرسشنامه
برای سنجش پایایی پرسشنامه این پژوهش از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است . این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمون‌هايی که ویژگی‌هاي مختلف را اندازه گیری مي‌کنند بکار مي‌رود . در این گونه ابزار ، پاسخ هر سوال مي‌تواند مقادیر عددی مختلفی را اختیار کند . برای محاسبه ضریب آلفای کرانباخ ابتدا باید واریانس نمره‌هاي هر زیر مجموعه سوالات پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه نمود . سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضریب آلفا را محاسبه نمود ( سرمد و همکاران ، 1383 ، ص169 ).
ضریب پایایی پرسشنامه ‘ مهارت‌هاي زندگی ‘ از طریق فرمول ذیل محاسبه گرديد .

ra : ضريب آلفاي کرانباخ
j = تعداد سوالات آزمون
S2j = واريانس سوالات آزمون
S2 = واريانس کل آزمون ( حافظ نيا ، 1382 ).

جدول ( 3 – 5 ) ضریب پايايي هریک ازمولفه‌هاي مهارت‌هاي زندگی
متغير
تعداد سوال
ضريب پايايي
سطح معناداري

مهارت‌هاي زندگی

حل مساله
6
77 / 0

90 / 0

000 / 0

تصمیم گیری
7
79 / 0

شهروند جهانی
6
93 / 0

ارتباط
9
93 / 0

مشارکت و همکاری
9
92 / 0

فناوری اطلاعات
5
82 / 0

حتما ببینید

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع ابراز وجود گمبریل و …