پرسشنامه احساس خواهی (زاکرمن)

پرسشنامه احساس خواهی (زاکرمن)

توضیحات:

دانلود پرسشنامه با موضوع احساس خواهی (زاکرمن)،
در قالب doc و در 5 صفحه، قابل ویرایش.

 

 

توضیحات:

روش نمره دهی و تفسیر
در این مقیاس کلی، چهار مقیاس فرعی وجود دارد که هر یک 10 سوال را شامل می شود. مقیاسهای فرعی عبارتند از: 1) هیجان خواهی شدید و ماجراجویانه 2) تجربه خواهی 3) عدم بازداری 4) حساسیت به کسالت. برای تعیین نمره خود در هر یک از مقیاس های فرعی، تعداد پاسخ هایی را که با پاسخهای شما مطابقت می کند جمع بزنید. پاسخهای هر مقیاس فرعی به شرح زیر است:
هیجان خواهی شدید    تجربه خواهی    عدم بازداری     حساسیت به کسالت
3- A    4 – B    1 – A    2 – B
11- B    6 – A    12 – B    5 – A
16 – A    9 – A    13 – B    7 – B
17 – A    10 –  B    25 – B    8 – A
20 – B    14 – A    29 – A    15 – B
21 – B    18 – A    30 – B    24 – A
23 – A    19 – B    32 – A    27 – B
28 – A    22 – A    33 – B    31 – B
38 – B    26 – B    35 – B    34 – A
40 – B    37 – B    36 – A    39 – A

پس از آنکه نمره خود برای هر یک از مقیاس های فرعی را محاسبه کردید، تناه کاری که باقی می ماند این است که جمع کل نمرات را به دست اورید تا نتیجه کلی شما در مقیاس احساس خواهی زاکرمن معلوم شود.
پایایی و روایی
 قابلیت اعتماد درونی مناسبی در محدوده 87/0-84/0 دارد و برای زیرمقیاس های آن به این شرح از اعتماد درونی برخوردار است : ماجراجویانه (81/0)، هیجان زدگی (87/0)، تجربه جویی (81/0) و بازداری زدایی (85/0) و حساسیت نسبت به یکنواختی و ملال (88/0) گزارش شده است (به نقل محبوبیٰ 1390). لازم به ذکر است که در ایران، پایایی ابزار استرس شغلی آلتمایر با استفاده از روش بازآزمایی، 86 درصد به دست آمده است و پایایی ابزار هیجان خواهی زاکرمن نیز با استفاده از فرمول کودر ریچاردسون برابر 85 درصد محاسبه شده است (به نقل از محبوبیٰ 1390).
 

حتما ببینید

پرسشنامه حافظه آینده‌نگر و گذشته‌نگر PRMQ

پرسشنامه حافظه آینده‌نگر و گذشته‌نگر PRMQ توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع حافظه آینده‌نگر و گذشته‌نگر …