پرسشنامه آزمون مهارت حل مسئله علوم و فارسی

پرسشنامه آزمون مهارت حل مسئله علوم و فارسی اين تحقيق بر اساس استراتژي در زمره تحقيقات تجربي ، و براساس مسير اجرا ، در گروه شبه تجربی قرار مي گيرد . همچنين اين نوع تحقيق بر اساس محيط اجرا چون مطالعه آزمودني در موقعيت طبيعي و ارايه داده ها توسط خود آزمودني انجام مي گردد ، از نوع ميداني محسوب مي شود .
ابزار شامل پس آزمون برای ارزیابی درس های علوم تجربی و ادبیات فارسی پایه هفتم می باشد . این آزمون ها شامل سؤالات استانداردی است که براساس توانایی حل مسئله ( توانایی تشخیص ، توانایی طراحی مسأله ، شیوه گردآوری اطلاعات ، توانایی ارائه راه حل ، توانایی آزمایش راه حل ها و توانایی استنتاج ) طراحی شده است .
برای محاسبه پایایی پس آزمون درس های علوم تجربی و ادبیات فارسی پایه هفتم ، سؤالات طراحی شده با هماهنگی معاونت سازمان و مدیریت آموزش و پرورش میاندوآب ، مدیر و دبیران محترم ، ابتدا در یک کلاس 30 نفری که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند اجرا گردید . سپس برای پیدا کردن ضریب پایایی ، این آزمون دوباره در همان کلاس برگزار شد ، سپس برای اطمینان از پایایی ابزار از روش بازآزمایی استفاده گردید . یعنی ضریب همبستگی نمرات دانش آموزان در دو بار آزمون محاسبه گردید و مقدار ضریب همبستگی حاصل از این دو آزمون برابر 89 / 0 به دست آمد که نمایانگر قابلیت اعتماد این آزمون می باشد .
همچنین برای اطمینان از روایی آزمون ، سؤالات طراحی شده ابتدا در اختیار استاد محترم راهنما و گروهی از متخصصین علوم تربیتی ، برنامه ریزی درسی و آموزش ابتدایی قرار گرفت ، تا با نظرات اصلاحی آن ها ، از روایی مناسب برخوردار گردد .
الف
ردیف
آزمون توانایی حل مسئله علوم تجربی پایه هفتم نام و نام خانوادگی :

1
شیوه گردآوری اطلاعات برای حل مسائل ( می توانید به طور همزمان چند گزینه را انتخاب کنید ):
الف : کتاب های درسی ( ب : کتاب های غیر درسی ( ج : اینترنت (
د : تجارب مستقیم ( آزمایش )( د : استفاده از همه گزینه ها (

2
با توجه به داده های زیر مسئله ای مرتبط طراحی کنید ؟
394 ژول
75 / 1 متر
حداقل نیرو به نیوتون =؟

3
با توجه موادی از قبیل : نفت ، گوگرد ، جوهر نمک ، براده آهن ، اتانول ، نمک و آب که در روی میز آزمایشگاه قرار داده شده است . چگونه می توان این مواد را در آب حل کرد ؟
مسئله اصلی چیست ؟ تشخیص دهید .

چه راه حل هایی را پیشنهاد می کنید ؟

راه حل های را بررسی ( آزمایش ) کنید و مزایا و معایب هر یک را بیان کنید .

چه نتیجه ای آزمایش می گیرید ؟

ب
ردیف
آزمون توانایی حل مسئله ادبیات فارسی پایه هفتم نام و نام

حتما ببینید

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع ابراز وجود گمبریل و …