پاورپوینت توانمندسازی (توان افزایی) کارکنان و بهره وری سازمانی

پاورپوینت توانمندسازی (توان افزایی) کارکنان و بهره وری سازمانی

توضیحات:
فایل پاورپوینت دوره آموزشی توانمندسازی (توان افزایی) کارکنان و بهره وری سازمانی ، در حجم 76 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:
توانمندسازی :
مفهوم فرهنگ نامه ای توانمندسازی:

«قدرتمند شدن، مجوز دادن، قدرت بخشیدن، توانا شدن»

مفهوم فردی توانمندسازی:

«اعطای قدرت و آزادی عمل برای اداره خود»

مفهوم سازمانی توانمندسازی:
«طراحی ساختار سازمان به گونه ای که در آن افراد بتوانند ضمن کنترل خود، آمادگی پذیرش مسئولیت های بیشتر را جهت تحقق اهداف سازمان کسب کنند.

مفهوم توانمندسازی نیروی انسانی:
تغییر در نگرش افراد و قضاوت آنها در رابطه با مسائل مختلف فردی و سازمانی است و باعث به وجود آمدن این باور می شود که آزادی و اختیار می تواند منابع مطمئنی برای توانا شدن باشد. 
تقویت عقاید کارکنان و ایجاد اعتماد به نفس در آنان در مورد خودشان و تلاش در جهت کارایی و اثربخشی (بهره وری) فعالیتهای سازمان است.
تقویت دانش و ایجاد مهارت کارکنان و تلاش برای کاربست آن در جهت کارایی و اثر بخشی (بهره وری) فعالیتهای سازمان می باشد.
و…

فهرست مطالب:
توانمندسازی کارکنان و بهره وری سازمان
مفهوم شناسی توانمندسازی کارمندان 
توانمندسازی 
مفهوم توانمندسازی نیروی انسانی
پیشینه توانمندسازی
پنداشتهایی از توانمندسازی
مفهوم توانمندسازی با نگرش فرایندی
برخی راهبردهای توانمندسازی در مفهوم مکانیکی
مفهوم ارگانیکی توانمندسازی
برخی راهبردهای توانمندسازی در مفهوم ارگانیکی
تبیین رابطه پنداشت فرآیندی از توانمندی با سایر پنداشتها
سیر تطور مفهوم توانمندسازی در ادبیات توسعه سازمانی
دلایل و الزامات توانمندسازی
هدف غایی توانمند سازی در سازمان ها
مفهوم شناسی بهره وری سازمانی 
تعریف بهره وری و واژگان مرتبط
بهره وری کارکنان
سرمایه انسانی: دارایی ارزشمند و ارزش آفرین
محور تغییر جهان آینده
ابعاد توانمندسازی
ابعاد توانمندی با رویکرد فرایندی(ارگانیک- شبکه ای) 
شایستگی
متغیرهای توانمندسازی در رویکرد فرایندی – ارگانیک
رویکردهای توانمندسازی
راهبردهای مدیریت توانمندسازی کارمندان
ساز و کارهای توانمندسازی کارکنان
چالشهای توانمندسازی و بهره وری سازمانی
موانع ساختاری و ارتباطی
آموزش کارکنان
تیم های همکاری
پاداش براساس عملکرد
استقرار مدیریت مشارکتی
غنی سازی شغلی 
مربیگری و توسعه مدیریت فردی
حمایت های مدیریتی 
استقرار نظام پیشنهادات
جانشین پروری

این فایل با فرمت پاورپوینت در 76 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

حتما ببینید

قالب پاورپوینت پایان نامه مدیریت

قالب پاورپوینت پایان نامه مدیریت قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …