پاورپوینت تم 9 درس ریاضی اول ابتدایی

پاورپوینت تم 9 درس ریاضی اول ابتدایی


دانلود پاورپوینت پایه اول ابتدایی بـا عنوان ، تم 9 درس ریاضی ، بخشی از ایـن پاورپوینت : کلاس درس مفاهيم: چپ، راست؛ وسط، کنار، بين؛ رديف؛ جلو،عقب؛ اول الی پنجم. مهارت ها: سکوت و گوش کردن به صحبت های معلم؛ نگاه کردن به تخته؛ رفتن پای تخته و پاسخ دادن به سؤالات معلم. نگرش ها:١ هميشه بايد شناخت ناشناخته ها را با آزمايش آغازکرد.٢ دايره، مربع و مثلث در طبيعت و ساخته های انسان ديده می شود. تأثيرات بر ساختارشناختی:١ اخلاق دانش آموز به عنوان متعلم.٢ اخلاق دانش آموز در برابر معلم.٣ دوست داشتن معلم.٤ دوست داشتن متعلم.٥ دوست داشتن علم.٦ شناخت علم. تم شناختی:علم: در مورد فوايد علم اندوزی و آداب احترام به علم و دانش نکاتی را که می دانيد به دانش آموزان تذکر دهيد. ارتباط با صفحات بخش:١ چيزهايی را که تعداد آنها از ۰ تا ۵ تا است در اين تصوير بشماريد و کنار آنها تعداد مربوطه را بنويسيد.٢ دانش آموزان را به ۳ دسته پنج تايی تقسيم کنيد.٣ چند نفر از دانش آموزان دستانشان را روی ميز قرار داده اند؟ با چوب خط نمايش دهيد.٤ چند نفر از دانش آموزان دست به سينه نشسته اند؟٥ چند نفر از دانش آموزان دستانشان را ز …

حتما ببینید

دانلود پاورپوینت چوپان درست کار درس 5 فارسی پایه دوم دبستان

دانلود پاورپوینت چوپان درست کار درس 5 فارسی پایه دوم دبستان         …