پاورپوینت تم 5 درس ریاضی اول ابتدایی

پاورپوینت تم 5 درس ریاضی اول ابتدایی


دانلود پاورپوینت پایه اول ابتدایی بـا عنوان ، تم 5 درس ریاضی ، بخشی از ایـن پاورپوینت : پيک نيک مفاهيم: چپ، راست؛ وسط،کنار، بين؛ جلو، پشت. مهارت ها: نحوه ی ماشين سوار شدن؛ پياده شدن ازماشين؛ آداب گردش، تفريح و پيک نيک. نگرش ها:١ تفکر نمادين اولين مرحله برخورد دانش آموز با تفکرمجرد است. دانش آموز بايد به زبان نمادين بتواند با ديگران ارتباط برقرار کند.٢ نياز به اعداد از نيازهای طبيعی بشر است.۳ رسيدن به چيزی که يک نفر می خواهد ممکن است به معنی از دست دادن چيز ديگری باشد. تأثيرات بر ساختارشناختی:١ تشخيص کارديناليتی تا ۵ بدون شمردن.۲ تقويت تخيل با اشکال هندسی.۳ تأثير افکار بر گفتار. تم شناختی:طبيعت: در مورد آداب مراقبت از طبيعت و بازی کردن در طبيعت و ارتباط با طبيعت نکاتی را که به نظرتان می رسد بادانش آموزان مطرح کنيد. ارتباط با صفحات بخش:۱ اعضای دو خانواده را به عنوان دو دسته پنج تايی با سرنشين های ماشين ها متناظر کنيد.٢ تعداد بچه هايی را که بازی می کنند با يک دست نشان دهيد و به اندازه آنهايی که با هم بازی می کنند، انگشتان دست راببنديد.۳ تعداد بچه هايی را که بازی نمی کنند با يک د …

حتما ببینید

دانلود پاورپوینت چوپان درست کار درس 5 فارسی پایه دوم دبستان

دانلود پاورپوینت چوپان درست کار درس 5 فارسی پایه دوم دبستان         …