پاورپوینت تم 3 درس ریاضی اول ابتدایی

پاورپوینت تم 3 درس ریاضی اول ابتدایی


دانلود پاورپوینت پایه اول ابتدایی بـا عنوان ، تم 3 درس ریاضی ، بخشی از ایـن پاورپوینت : ارتباط با صفحات بخش:۱ از دانش آموزان بخواهيد تعداد سرنشين های ماشين ها را بشمارند.۲ از دانش آموزان بخواهيد تعداد اشکال هندسی مثلث و مربع روی اتوبوس را بشمارند.۳ از دانش آموزان بخواهيد تعداد مهره هايی را که حداکثر ۵ است، روی پنجره های طبقه اول و دوم اتوبوس بگذارند و سپس با انگشتان نمايش دهند و سپس به يک دست منتقل کنند.۴ از دانش آموزان بخواهيد تعداد مهره هايی را که حداکثر ۵ است روی پنجره های طبقه اول و دوم اتوبوس بگذارند و سپس همه را به طبقه اول منتقل کنند و همين انتقال را با دست نمايش دهند.۵ از دانش آموزان بخواهيد تعداد پنجره های هر رديف از اتوبوس را بشمارند.۶ از دانش آموزان بخواهيد حداکثر ۵ مهره را روی دو صندلی انتظار اتوبوس قرار دهند و با انگشتان دو دست نمايش دهند سپس انگشتان را به يک دست منتقل کنند.۷ چند نفر کنار اتوبوس ايستاده اند و چند نفر پشت ماشين ها درپياده رو ايستاده اند؟ چند دانش آموز می خواهند سوار اتوبوس شوند؟توصيه های آموزشی١ دانش آموزان نبايد از اول تعداد شکل ها را بشمارند. اگر …

حتما ببینید

دانلود پاورپوینت چوپان درست کار درس 5 فارسی پایه دوم دبستان

دانلود پاورپوینت چوپان درست کار درس 5 فارسی پایه دوم دبستان         …