پاورپوینت تم 19 درس ریاضی اول ابتدایی

پاورپوینت تم 19 درس ریاضی اول ابتدایی


دانلود پاورپوینت پایه اول ابتدایی بـا عنوان ، تم 19 درس ریاضی ، بخشی از ایـن پاورپوینت : صف نانوايی مفاهيم: جلو / پشت، جلو / عقب، وسط / کنار / بين،حرکت اعداد ستون/ رديف، مهارت ها: ايستادن در صف نانوايی، پرسيدن برای تشخيص صف يکدانه ای و صف چندتايی، سفارش دادن نان، آداب حمل نان نگرش ها:١ تشخيص سيستم ها در زندگی روزمره به توانايی حل مسئله کمک می کند.٢ شناخت ارتباط بين پديده های مختلف مقدمه ای برای درک مفهوم سيستم است. تأثيرات شناختی لوحه١ غلبه رفتارهای انسانی بر رفتارهای غريزی ٢ احترام به حقوق ديگران ٣ احترام به حيات ديگران٤ شهود ساختارهای ترتيبی تم شناختی:رعايت نوبت / عدالت: در مورد عدالت و مصداق های آن مانند رعايت نوبت نکاتی را که می دانيد به دانش آموزان بياموزيد. ارتباط با صفحات اين بخش:١ به اينکه محور می تواند هم از چپ به راست و هم از راست به چپ رسم شود، اشاره کنيد.٢ به سيستم صف که وقتی نفر اول نان می خرد صف را ترک می کند و نفر دوم جای نفر اول را می گيرد و نفر سوم جای نفردوم را ومانند آن، اشاره کنيد.٣ بالای سر هرکسی تعداد نان هايی را که می خواهد بگيرد، مشخص کنيد و بگوييد چند …

حتما ببینید

دانلود پاورپوینت چوپان درست کار درس 5 فارسی پایه دوم دبستان

دانلود پاورپوینت چوپان درست کار درس 5 فارسی پایه دوم دبستان         …