پاورپوینت تم 13 درس ریاضی اول ابتدایی

پاورپوینت تم 13 درس ریاضی اول ابتدایی


دانلود پاورپوینت پایه اول ابتدایی بـا عنوان ، تم 13 درس ریاضی ، بخشی از ایـن پاورپوینت : رفتن به رستوران مفاهيم: چپ / راست، اول الی دهم، وسط / کنار /بين، جلو / پشت، جلو / عقب. مهارت ها: انتخاب ميز مناسب، آداب سفارش دادن غذا، آداب خوردن غذا، آداب تشکر از صاحب رستوران وپرداخت صورتحساب. نگرش ها:۱ اعداد و اشکال می توانند برای صحبت کردن در مورداشيا به کار روند.۲ يک راه برای توضيح يک پديده اين است که بگوييم يک چيز چطور شبيه چيز ديگری است. تأثيرات شناختی:۱ فرهنگ پرسيدن۲ تبيين و روشن کردن حقيقت برای ديگران۳ روابط خانوادگی خارج از خانه تم شناختی:غذا خوردن در رستوران: در مورد آداب غذا خوردن در رستوران نکاتی را که می دانيد به دانش آموزان متذکر شويد.ارتباط با صفحات بخش:۱ دو دستهٔ پنج نفری را در اين تصوير مشخص کنيد.۲ تعداد ليوان ها، بشقاب ها و کاسه ها را با افرادی که پشت ميز نشسته اند، متناظر کنيد.۳ در هر ميز چند خانم نشسته اند؟ با يک تفريق بگوييد تعداد آقايان در هر ميز چند نفر است.۴ در هر ميز چند آقا نشسته اند؟ با يک تفريق بگوييد تعداد خانم ها در هر ميز چند نفر است.۵ در کل تصوير چند آقا م …

حتما ببینید

دانلود پاورپوینت چوپان درست کار درس 5 فارسی پایه دوم دبستان

دانلود پاورپوینت چوپان درست کار درس 5 فارسی پایه دوم دبستان         …