پاورپوینت تم 12 درس ریاضی اول ابتدایی

پاورپوینت تم 12 درس ریاضی اول ابتدایی


دانلود پاورپوینت پایه اول ابتدایی بـا عنوان ، تم 12 درس ریاضی ، بخشی از ایـن پاورپوینت : رفتن به بوستان مفاهيم: چپ /راست، اول تا پنجم، وسط /کنار/ بين،جلو / پشت، جلو / عقب مهارت ها: نشستن روی صندلی پارک، توپ بازی،بازی های مناسب برای بوستان نگرش ها:۱ بعضی از دانش ها قديمی است اما هنوز کاربرد دارد.۲ مشورت، پايه تصميم گيری است.۳ در هنگام حل مسئله، مشورت به سهولت و صحتحل کمک می کند. تأثيرات شناختی:۱ حافظه شمارشی سمعی ۲ شناخت ساختار های عددی ۳ حافظه شمارشی بصری۴ شناخت ساختار های هندسی تم شناختی:تنوع دربوستان: در مورد آداب تفريح در بوستان نکاتی را که به نظرتان می رسد به دانش آموزان تذکر دهيد.ارتباط با صفحات ديگر اين بخش۱ تعداد برگ های روی هر يک از شاخه ها را بشماريد.۲ تعداد برگ های روی دو شاخهٔ همسايه را مقايسه کنيد.۳ چند نفر در تصوير ديده می شوند؟ خانم ها بيشترند يا آقايان؟۴ چند پروانه در تصوير ديده می شوند؟ پروانه ها بيشترند يا آدم ها؟۵ چند سطل و بيلچه در تصوير ديده می شوند؟ سطل و بيلچه ها بيشترند يا توپ ها؟۶ برای تصوير يک داستان بسازيد.۷ دو دوستی که روی نيمکت نشسته اند دربارهٔ چه …

حتما ببینید

دانلود پاورپوینت چوپان درست کار درس 5 فارسی پایه دوم دبستان

دانلود پاورپوینت چوپان درست کار درس 5 فارسی پایه دوم دبستان         …