پاورپوینت تم 11 درس ریاضی اول ابتدایی

پاورپوینت تم 11 درس ریاضی اول ابتدایی


دانلود پاورپوینت پایه اول ابتدایی بـا عنوان ، تم 11 درس ریاضی ، بخشی از ایـن پاورپوینت : حياط مدرسهتعطيل شدن مدرسه مفاهيم: چپ / راست، اول تا هفتم، وسط / کنار /بين، جلو / پشت. مهارت ها: جمع کردن کيف و کتاب و وسائل مدرسه،خارج شدن به نوبت از کلاس، پايين آمدن از پله ها، خروج به نوبت از مدرسه، منتظر شدن برای رسيدن والدين، آداب سوار شدن ماشين يا اتوبوس. نگرش ها: ۱ مردم به تنهايی يا در گروه همواره راه های جديدی رابرای حل مسائل يا انجام کار ابداع می کنند. ابزار و روش های انجام کار را که مردم ابداع کرده اند روی تمام جنبه های زندگی اثر می گذارند. تأثيرات شناختی: ۱ تشخيص ارتباط علّی. ۲ تخمين زدن و تقريب زدن.۳ تأثير عادات بر شخصيت. تم شناختی:نظم: در مورد نظم و ترتيب در کلاس و در جمع آوری وسائل و خارج شدن از کلاس و خارج شدن از مدرسه نکاتی را که به نظرتان می رسد با دانش آموزان مطرح کنيد. ارتباط با صفحات ديگر اين بخش:۱ چند نفر از دانش آموزان هنوز داخل مدرسه هستند؟ چند نفر از دانش آموزان به سمت راست حرکت می کنند؟ چند نفر ازدانش آموزان به سمت چپ حرکت می کنند؟ چند خط عابر پياده در تصوير مشاهده …

حتما ببینید

دانلود پاورپوینت چوپان درست کار درس 5 فارسی پایه دوم دبستان

دانلود پاورپوینت چوپان درست کار درس 5 فارسی پایه دوم دبستان         …