پاورپوینت تم 10 درس ریاضی اول ابتدایی

پاورپوینت تم 10 درس ریاضی اول ابتدایی


دانلود پاورپوینت پایه اول ابتدایی بـا عنوان ، تم 10 درس ریاضی ، بخشی از ایـن پاورپوینت : حياط مدرسه مفاهيم: جلو / پشت، اول الی پنجم، وسط / کنار /بين، چپ / راست. مهارت های مربوط به لوحه: مهارت های مربوط به رفتار در حياط مدرسه، مهارت های خارج شدن از کلاس،مهارت های وارد شدن به کلاس. نگرش های مربوط به لوحه:۱ اغلب در کارهای علمی کار کردن با يک تيم ومشارکت در يافته های ديگران مفيد است. با وجود اين تماماعضای تيم بايد به نتيجهٔ فردی خود راجع به اين که يافته چيست رسيده باشند.۲ در بازی های کودکانه دانش آموز با حل مسائل زندگی روزمره با رياضيات برخورد پيدا می کند. تأثيرات شناختی:۱ درک حرکت در طبيعت و نتايج آن.۲ ياد دادن به ديگران.۳ حق پايدار و باطل برچيده شدنی است. تم شناختی :کارگروهی: حياط مدرسه مفاهيم: جلو / پشت، اول الی پنجم، وسط / کنار /بين، چپ / راست. مهارت های مربوط به لوحه: مهارت های مربوط به رفتار در حياط مدرسه، مهارت های خارج شدن از کلاس،مهارت های وارد شدن به کلاس. نگرش های مربوط به لوحه:۱ اغلب در کارهای علمی کار کردن با يک تيم ومشارکت در يافته های ديگران مفيد است. با وجود اين تم …

حتما ببینید

دانلود پاورپوینت چوپان درست کار درس 5 فارسی پایه دوم دبستان

دانلود پاورپوینت چوپان درست کار درس 5 فارسی پایه دوم دبستان         …