پاورپوینت تحلیل آمار توصیفی

پاورپوینت تحلیل آمار توصیفی

توضیحات:
فایل پاورپوینت تحلیل آمار توصیفی، در حجم 21 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:
تحلیل فراوانی داده‌های اقلیمی از اولیه‌ترین تحلیل‌هایی است که در مطالعات اقلیمی صورت می‌گیرد. منظور از این تحلیل‌ها محاسبة تعداد تکرار یا مشاهده داده‌ها در متغیر مورد مطالعه می‌باشد. با توجه به اینکه مطالعه تک تک فراوانی داده‌ها از نظر تفسیری مشکل می‌باشد معمولاً دادة مورد نظر طبقه‌بندی‌شده و سپس فراوانی‌ها و درصد فراوانی‌ها برای آنها محاسبه شده و تفسیر روی آنها صورت می گیرد. در شکل نمودار توزیع فراوانی یا هیستوگرام داده‌های بارش سالانه ایستگاه سینوپتیک آبادان از سال 1965 تا 1998 یعنی به مدت 33 سال نشان داده شده است. محور عمودی در این نمودار نشان دهنده فراوانی داده‌ها و محور افقی نشان دهنده داده‌های بارش طبقه‌بندی‌شده در گروههای مختلف بارش بر حسب میلیمتر می‌باشد. همانطور که این نمودار نشان می‌دهد بیشترین فراوانی داده‌ها متعلق به گروه 130-110 میلیمتر با فراوانی 6 می‌باشد که نشان می‌دهد 6 سال از 33 سال یا 18 درصد در این گروه قرار گرفته‌اند. همچنین در گروه 270-250 میلیمتر هیچ فراوانی مشاهده نگردیده است. نموداری خطی که روی فراوانی داده‌ها نشان داده شده است نیز بیانگر میزان تطابق نمودار توزیع فراوانی داده‌ها با الگوی توزیع نرمال می‌باشد که در این نمودار تطابق کامل مشاهده نمی‌گردد و از اینرو می‌توان گفت داده‌ها از توزیع نرمال برخوردار نمی‌باشند. این نوع نمودار می‌تواند برای کلیه متغیرهای مورد مطالعه ترسیم شده و تفسیر شود و ترسیم آنها می‌تواند دید خوبی از فراوانی داده‌ها در اختیار محقق قرار دهد.محاسبه درصدهای فراوانی و درصد فراوانی تجمعی از جمله محاسباتی است که می‌تواند از طریق جدول توزیع فراوانی صورت گرفته و تفسیرهای لازم بر روی این جداول انجام گیرد.

فهرست مطالب:
تحلیل فراونی‌ها
محاسبه شاخص‌های مرکزی
مد یا نما
میانه
میانگین حسابی
میانگین وزنی
میانگین متحرک
محاسبه شاخص‌های پراکندگی 
دامنه تغییرات
واریانس و انحراف معیار 
واریانس 
ضریب تغییرات 
چولگی
ضریب تیزی یا رعنایی

این فایل با فرمت پاورپوینت در 21 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

حتما ببینید

تم پاورپوینت پایان نامه ریاضی

تم پاورپوینت پایان نامه ریاضی قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …