پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی

پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی

توضیحات:
فایل پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی ، در حجم 190 اسلاید(5 فصل اول قابل ویرایش) جهت استفاده دانشجویان رشته مهندسی.

بخشی از متن:
مفاهیم اساسی
1-جامعه
2-نمونه
3-داده های آماری
4-متغیر

شاخص های گرایش مرکزی:
1-میانگین
2- میانه
3- نما
4- چارکها

1- میانگین
الف-میانگین حسابی:
فرض کنید جامعه مورد بررسی دارای Nعضو Xn,…,X2,X1 باشد. میانگین جامعه از رابطه زیر بدست می آید.

ب- میانگین هندسی:
اگر Xn,…,X2,X1 یک نمونه به حجم n از جامعه مورد بررسی باشد میانگین هندسی از رابطه زیر بدست می آید و با علامت G نمایش داده می شود.

پ-میانگین هارمونیک:
اگر Xn,…,X2,X1 یک نمونه به حجم n از جامعه مورد بررسی باشد میانگین هارمونیک از رابطه زیر بدست می آید و با علامت H نمایش داده می شود.

ت- میانگین پیراسته:
اگرkتا از مشاهدات حذف شده باشند میانگین پیراسته از رابطه زیر بدست می آید .kو…

فهرست مطالب:
فصل اول: آمار توصیفی
-مفاهیم اساسی
-شاخص های گرایش مرکزی
-شاخص های پراکندگی
-جدول توزیع فراوانی
-نمودارها
-چولگی و برجستگی
-کدگزاری
-جامعه آماری دو بعدی 
فصل دوم: احتمال
1- فضای نمونه
2- پیشامد
3- شمارش
4- اصول شمارش
5- جایگشت
6- ترکیب
7- احتمال
8- تابع احتمال
9- قوانین احتمال
10- احتمال شرطی
11- دو پیشامد
12- فرمول بیز
فصل سوم: توزیع متغیرهای تصادفی
1- متغیر تصادفی
2- متغیر تصادفی گسسته
3- متغیر تصادفی پیوسته
4- تابع توزیع F(x)
5- تابع احتمال و تابع توزیع توام دو متغیر تصادفی
6- تابع توزیع توام
7- تابع چگالی احتمال و تابع توزیع حاشیه ای
8- تابع چگالی احتمال و تابع توزیع شرطی
9- استقلال دو متغیر تصادفی
10- امید ریاضی
11- گشتاورها
12- ضریب همبستگی دو متغیر تصادفی
13- چولگی و برجستگی در جامعه
14- تابع مولد گشتاورها
15- نامساوی مارکف و چبیشف 
فصل چهارم:توزیع های احتمال خاص
1- توابع احتمال خاص گسسته
2- توابع چگالی احتمال خاص پیوسته 
فصل پنجم: توزیع های نمونه گیری
1- برآوردگر
2- توزیع مشترک
3- توابع خطی از متغیرهای تصادفی مستقل
4- توزیع میانگین
5- قضیه حد مرکزی
6- تقریب نرمال برای توزیع دو جمله ای
7- توزیع واریانس نمونه
8- توزیع t
9- توزیع نسبت واریانس دو نمونه
فصل ششم: برآورد نقطه ای و فاصله ای پارامتر
فصل هفتم: آزمون فرض های آماری
فصل هشتم: همبستگی و رگرسیون
ضریب همبستگی
خط رگرسیون
پیش بینی
آزمون فرض برای آلفا

آزمون فرض برای بتا

این فایل با فرمت پاورپوینت در 190 اسلاید (5 فصل اول قابل ویرایش) جهت استفاده دانشجویان رشته مهندسی تهیه شده است.

حتما ببینید

تم پاورپوینت پایان نامه ریاضی

تم پاورپوینت پایان نامه ریاضی قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …