واژه شناسی معماری ایران پیرنیا

واژه شناسی معماری ایران پیرنیا
واژه شناسی معماری ایران پیرنیا

فهرست آبساب
آجر پیش بر
آژند
آفتابگیر
آفتاب کور
آهیانه
آمود
آسمانه
شش گره
ازاره
ازج
اسلیمی
استودان
اسپر
اشکوب
افراز
انبسان
اندود دیمه
انگدان
اوزیر ـ افزیر
ایدری
بادپیچ ـ بادپروا
بستو
بوم آورد
بیز
پادیاو
پاراستی
پاکار
پالار
پتکانه
پتکین
پدپیل
پد جفت
پده
پرورز
پردالی
و…
آبساب :آجر تراش داده شده ای که با آجر دیگر در آب ساییده شده باشد

حتما ببینید

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع ابراز وجود گمبریل و …