نگرش شکلی در معماری

نگرش شکلی در معماری عنوان : نگرش شکلی در معماری استاد: دانشجو: درس: سیری در مبانی نظری معماری

نگرش شکلی در معماری
واژه شناسی
ابزار هنرمند در خلق فرم
مفهوم نگرش شکلی
سرچشمه مطالعات نوین شکل گرایان
علم زیست شناسی و معماری در قرن 18 و 19 میلادی
دویست سال تجربه آموزشی
علمی نمودن معماری از دیدگاه دوراند
گذشته برای حال و آینده : فرآیند شکلی دوراند
مراحل فرآیند شکلی دوراند
ساده نمایی اشکال برای درک بهتر
شکل گرایی در معماری معاصر
شکل و سه مقیاس محیط مصنوع
فرآیند شکلی
مقایسه دیدگاههای دوراند و کریر
گرامر و دستور زبان شکل از دیدگاه استدمن
فرآیند شکلی استدمن
ساختار شکل و معماری
محتوای ساختار شکل درمیدان نقش جهان اصفهان
نتیجه گیری فهرست مطالب
شکل درفرهنگ لغات معین : چهره ، صورت ، روی ، سیما ، پیکر ،کالبد ، رسم و طریقه ، مانند ، شبه ، مثل ، نگاره .
فرم درفرهنگ لغات معین : شکل ، ریخت ، ترکیب ، وجه .
فرم در حوزۀ بصری : کمیتی دو بعدی یا سه بعدی با ساختاری عینی که حاصل از گسترش ابعاد و جهات مختلف آن در فضاست و از زوایای مختلف قابل دیدن میباشد .
واژه شناسی
ابزار اثر گذار : مداد ، قلم ، رنگ .

ابزار اثر پذیر : کاغذ ، شیشه ، مقوا .

عناصر مورد استفاده : نقطه ، خط ، سطح ، حجم ، شکل ، رنگ ،
بافت ، نور ، ریتم ، حرکت ، فضا و زمان .
دو جزء اصلی خلق اثر هنری :
قالب و محتوا ابزار هنرمند در خلق فرم
تعریف معماری از دیدگاه شکل گرایان :
هنر ترکیب اشکال
در قیاس دو بنا با یکدیگر ، فقط شاخصه های شکلی آنهاست که باعث تفاوت میانشان میشود.

تفاوت یا شباهت شکلی بین دو بنا ، مرز مشخصی در این دیدگاه ندارد و ممکن است بنایی در ایتالیا با بنایی در ایران از نظر شکلی به راحتی مقایسه شود .
مفهوم نگرش شکلی

حتما ببینید

پرسشنامه ابراز وجود – گمبریل و ریچی

پرسشنامه ابراز وجود – گمبریل و ریچی توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع ابراز وجود – …