نفوذپذیری – فصل اول محیط پاسخده 

نفوذپذیری – فصل اول محیط پاسخده 
نفوذپذیری – فصل اول محیط پاسخده 
ای ین بنتلی (معمار و طراح شهری)
آلن الکک (معمار)
پال مورین (معمار منظر)
سو مک گلین (برنامه ریز و طراح شهری)
گراهام اسمیت (هنرجوی کالج سنت مارتین) مترجم:
دکتر مصطفی بهزادفر
(دانشیار طراحی شهری دانشگاه علم و صنعت ایران) Responsive Environments محیط های پاسخده (کتاب راهنمای طراحان)
فهرست فاکتورهای پاسخده بودن یک محیط
نفوذپذیری
تعاریف
نفوذپذیری: وجوه عمومی و خصوصی
نفوذپذیری و فضاهای همگانی
مزایای بلوک های کوچک
کاهش نفوذپذیری همگانی
مقیاس ساخت و ساز
نظام سلسله مراتبی سازماندهی فضاها
جدایی گزینی و کاهش میزان نفوذپذیری
اجتناب از جدایی گزینی غیرقابل بازگشت
بعداً پس از احساس نیاز به جدایی گزینی
نفوذپذیری و تداخل عرصه های عمومی و خصوصی
تقابل: نفوذپذیری بصری
تقابل: نفوذپذیری کالبدی

نیاز به جبهه های جلویی و عقبی
ساخت و ساز طولی بلوک
تقابل و تأثیر آن بر فضاهای خصوصی
خلاصه: فرم کالبدی و نفوذپذیری
شروع طراحی
اتصالات به حوزه های پیرامون
استقرار راه های جدید
تراکم استفاده
طراحی تقاطع
ساختار بلوک
شکل بلوک
استفاده از نظام شریانی موجود
طراحی نظام خیابان – بلوک
گونه های خیابان و طراحی تقاطع

فاکتورهای پاسخده بودن یک محیط:

حتما ببینید

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع ابراز وجود گمبریل و …