نظریه بوروکراسی وبر و ارتباط آن با سازمانها و تحلیل پیامدهای مثبت و منفی مدل بوروکراسی

نظریه بوروکراسی وبر و ارتباط آن با سازمانها و تحلیل پیامدهای مثبت و منفی مدل بوروکراسی

نظریه بوروکراسی وبر و ارتباط آن با سازمانها و تحلیل پیامدهای مثبت و منفی مدل بوروکراسی
 
فهرست
■مقدمه
اقتدار و قدرت از نظر وبرویژگی های بوروکراسی7
انواع بوروکراسی
سازمان بوروکراسی ایده ال وبر
نمونه های بر حق اختیارات در سازمانها
شاخص های کلیدی سازمان های اداری دارای بوروکراسی
انتقادهای وارده بر بوروکراسی
نتیجه گیری
منابع 
 
 
22 اسلاید…

حتما ببینید

طراحی و آماده سازی فایل های چاپی

طراحی و آماده سازی فایل های چاپی کد کتاب: 212454 دوره تحصیلی: دوره دوم آموزش …