نظريه‌ها و طرح‌هاي توسعه شهري

نظريه‌ها و طرح‌هاي توسعه شهري
نظريه‌ها و طرح‌هاي توسعه شهري
فهرست مفهوم برنامه‌ریزی شهری
تعریف مفاهیم پایه
برنامه ریزی
فضا و برنامه ريزي فضايي
ويژگي برنامه ريزي فضايي
برنامه ريزي شهري
ويژگي سيستمهاي كلان موثر بر شهر
اهم ویژگی‌های برنامه ریزی شهری
نظريه‌ها و طرح‌هاي توسعه شهري
عوامل موثر در تحولات نظریات و برنامه ریزی شهری و روشهای آن
قرن بیستم عرصه آزمون و خطای برنامه ریزی شهری
عوامل اصلی در شکل دهی به تفکرات نیمه اول قرن
وقوع جنگ جهانی اول و دوم
انقلاب روسیه و نظام دو قطبی جهان
مدرنیسم
جمع‌بندی
تفكرات نيمه دوم قرن 20
عوامل اصلی در شکل دهی به تفکرات نیمه دوم قرن
مکتب پدیدار شناسی
هرمنوتیک
نظریه عمومی سیستم‌ها
جنبش محیط زیست و زیست بوم گرایی
جنبش پست مدرنیسم
پلورالیسم        
نظریه های اجتماعی و کیفی توسعه
جمع‌بندی
منابع و ماخذ
مفهوم برنامه ریزی شهری
تعریف مفاهیم پایه برنامه،برنامه ریزی
فضا و برنامه ريزي فضايي
برنامه ریزی شهری(برنامه ريزي توسعه فضايي شهر)

برنامه ریزی(PLANNING): مجموعه اي از اقدامات و تصمیمات جهت وصول به اهداف عملیاتی.
مكانيسم بكارگيري و استفاده بهينه از وسایل و امكانات محدود برای رسیدن به
هدفها در حداقل زمان و هزینه ممکن .
مجموعه اي از عملیات منظم در راستای دست یابی به هدف / اهداف معین.

برنامه ريزي در واقع يك مدل تصوري است كه از طريق طراحي و انجام اين سيستم تصوري ما ميتوانيم تغيرات پديده را درك كرده،آنرا پيشگويي و ارزيابي كنيم و در نهايت راههايي را براي هدايت و كنترل آن در آينده تعين نماييم.

حتما ببینید

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع ابراز وجود گمبریل و …