نظارت و كنترل در ساختمان

نظارت و كنترل در ساختمان

نظارت و كنترل در ساختمان
فهرست: مفاهيم و تعاريف نظارت و كنترل
نظارت و کنترل ساختمان
انواع قرادادها و نوع تنظیم آن
تفاوت قرادادها و مقایسه ی بین آنها
اصول نظارت و كنترل مقدمه
از دوران كهن تا به امروز، مبحث اختيار يكي از اساس ي ترين مباحث مديريتي به
شمار مي رود. آغاز گفتگو درباره سازمان ها، در مباحثي پيرامون ساختارهاي
تشكيلاتي و سازماني، انگيزش، بهداشت و نگهداشت نيروي انساني و …….مستلزم
طرح مسئله ي اختيار است.
مكاتب مختلف مديريت، از مديريت علمي تيلور و ديدگاه ديوان سالاري
ماكس وبر گرفته تا ديدگاه هاي اقتضايي مديريت، مبحث اختيار را به اشكال مختلف
اصول نظارت و كنترل در مباحث خو د مطرح نموده اند، زيرا كه اختيار، الفباي اوليه اقدامات سازماني و
مديريت و پايه ي مشرو عيت بخشي به فعاليت هاي اداري است،
اما نكته اساسي دراين است كه هر جا اختيار مطرح شده است، امر نظارت و كنترل اجتناب ناپذير بهنظر رسيده است، چرا كه اختيار و نظارت دو روي يك سكه اند و هر جا
اختيار تفويض گردد يقيناً بايد در آنجا نظارت وجود داشته باشد وگرنه در تحقق رسالت
و اهداف سازمان بايد با ديده ي ترديد نگاه كرد.

نظارت و كنترل يكي از اجزاي اصلي مديريت محسوب مي گردد به طوري كه
بدون توجه به اين جز ساير اجزا مديريت، از قبيل بر نامه ريزي، سازماندهي و
هدايت نيز ناقص بوده و تضميني براي انجام درست آنها وجود ندارد
در حقيقت زماني كه يك برنامه تهيه شد و براي اجراي آن سازماندهي به عمل آمد
و رهبري و هدايت آن مشخص شد، انتظار اين است كه هدف هاي برنامه تحقق
پيدا كند و در اجراي برنامه، اطم ينان وجود داشته باشد كه روند حركت دقيقاً به
سوي اهداف تعيين شده مي باشد

حتما ببینید

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع ابراز وجود گمبریل و …