مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی کنش متقابل خاک-لوله-تونل: مقایسه بین راه حل های پیوستار WINKLER و الاستیک (قابلیت ارتجاعی)

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی کنش متقابل خاک-لوله-تونل: مقایسه بین راه حل های پیوستار WINKLER و الاستیک (قابلیت ارتجاعی)


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: S OIL – P IPE – T UNNEL I NTERACTION : C OMPARISON BETWEEN W INKLER AND E LASTIC C ONTINUUM  S OLUTIONS   عنوان فارسی: کنش متقابل خاک-لوله-تونل: مقایسه بین راه حل های پیوستار WINKLER و الاستیک (قابلیت ارتجاعی) چکیده:   در مقاله حاضر، راه حل پیوستار قابلیت ارتجاعی و همچنین راه حل مربوط به مسئله تأثیرات تونل سازی بر خطوط لوله موجود ارائه شده است. مقایسه، در بین راه حل پیوستار قابل ارتجاعی منسجم و دقیق و راه حل WINKLER در شکل بسته با ضریب (قدر مطلق) زیر مجموعه ای Vesic ایجاد شده است. اگرچه بکارگیری عبارت Vesic منجر به لحظات مشابه و جایگزین ها تحت بارگذاری بیرونی در یک سیستم Winkler و پیوستار قابل ارتجاعی می شود، قابل تشخیص و بررسی است که کاربرد آن، ضرورتاً، برای مسئله تأثیرات تونل سازی بر خطوط لوله، کفایت نمی کند. تعداد صفحات انگلیسی: 15 تعداد صفحات فارسی: 16 سال مقاله: 2004 فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی …

حتما ببینید

مرکب نشانه گذاری روی شیشه

مرکب نشانه گذاری روی شیشه سه فرمول مرکب نشانه گاری روی شیشه  به صورت فایل …