مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی فعالیت های آنتی میکروبی و آنتی اکسیدانی عصاره های الکلی رومکس دنتاتوس ال.

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی فعالیت های آنتی میکروبی و آنتی اکسیدانی عصاره های الکلی رومکس دنتاتوس ال.


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Antimicrobial and antioxidant activities of alcoholic extracts of Rumex dentatus L. عنوان فارسی: فعالیت های آنتی میکروبی و آنتی اکسیدانی عصاره های الکلی رومکس دنتاتوس ال. چکیده:   فعالیت های آنتی اکسیدانی و آنتی میکروبی کنسانتره های مختلف مرتب شده از 150 تا 500 mg/ml از عصاره های الکلی (متانول و اتانول) رومکس دنتاتوس در کرنش باکتریایی کلینیکی (شیگلا فلکسنری، کلبسیلا پنومونیا، اشرشیا کولی، سودوموناس ایروگینوسا، سالمونلا تیفیموریوم، استافیلوکوکوس آئوروس) و کرنش های قارچی (آسپرگیلوس ورسیکالر، آسپرگیلوس فلاوس، آکرمونیوم spp، پنی سیلیوم دی مورفوسپوروم، کاندیدا آلبیکانس، کاندیدا کروسی، کاندیدا پاراپسیلویس) با استفاده از روش انتشار دیسک آگار و روش گوشتابه رقیق (تعیین MIC و MBC) برای فعالیت میکروبی و سنجش DPPH (1و 1- دی فنیل-2- پیکریل هیدرازیل)، ارزیابی فتواکسیداسیون ریبوفلاوین، سنجش دی اکسی ریبوز، سنجش پروکسید کردن لیپید برای فعالیت آنتی اکسیدانی تجزیه و تحلیل شده بودند. تعداد صفحات انگلیسی: 4 تعداد صفحات فارسی: 13 سال مقا …

حتما ببینید

مرکب سیاه برای نوشتن

مرکب سیاه برای نوشتن فرمول مرکب سیاه برای نوشتن به صورت فایل پی دی اف …