فاضلاب وتصفیه آن

فاضلاب وتصفیه آن
فاضلاب وتصفیه آن
مقدمه
اهمیت موضوع
هدف
تعریف فاضلاب و پسآب،مبدا شکل گیری و ترکیبات آن
انواع فاضلاب
تصفیه فاضلاب و انواع روشهای تصفیه
تاریخچه تصفیه خانه های فاضلاب در ایران
روشهای جدید در تصفیه فاضلاب
استفاده مجدد از فاضلاب
جمع بندی
منابع

مقدمه:
آب یکی از بزرگترین چالشهای قرن حاضر است که می تواند سر منشا بسیاری از تحولات مثبت و منفی جهان قرار بگیرد.
97/5درصد آب کره زمین در دریاها و دریاچه ها است که آب شور را تشکیل میدهد.2/5 درصد آب شیرینی است که در زمین وجود دارد که از آن 0/3 درصد آب رودخانه ها و 30/8 درصد آبهای زیر زمینی و 68/9
درصد یخچالها و پوشش دایمی برف کوهها است.
طبق مطالعات موسسه بین المللی آب در نیم قرن آینده( سال 2050 ) در65 کشورجهان با جمعیت 7 میلیارد نفربا کمبود آب مواجه می شوند، این مطالعات عنوان می کند که در سال 1950 در 12 کشور جهان با جمعیت 20 میلیون نفر با کمبود آب مواجه بوده اند، ضمن اینکه در سال 1990 در26 کشور جهان با 300 میلیون نفرجمعیت و امروزه در45 کشورجهان با 1.1 میلیارد نفر جمعیت با کمبود آب مواجه هستند؛ لذا کمبود منابع آب شیرین بشررا ناچاربه جستجو برای دستیابی به دانش فنی و تکنولوژیکی استفاده از باقی مانده آب شیرین می نماید.
بنا بر این بین توان تامین آب و شدت تقاضا در جهان خلا یی وجود دارد که بحران آفرین است.

اهمیت موضوع:
85 درصد سهم ایران مناطق خشک، نیمه خشک و فرا خشک است و طبق اعلام سازمان ملل تا سال 2050 کمترین آب تجدید پذیر را در اختیار ساکنین خود قرار می دهد این در حالیست که هم اکنون 75 درصد منابع تجدید پذیر مورد بهره برداری قرار گرفته است.(معاونت آب و آبفای وزارت نیرو،1387)
طبق آمار شرکت آب و فاضلاب (1387) میزان فاضلاب تولیدی کشور 2/5 برابر استانداردهای متعارف جهانی است و با تصفیه تنها 13 درصد از این فاضلاب (325 میلیون متر مکعب)، 87 درصد منابع آبی به هدر می رود.
از این رو خارج کردن این مایع حیاتی از چرخه مصرف خسارات جبران نا پذیری را بدنبال خواهد داشت.

در این مجال سعی در شناسایی روشهای بهینه و نوین تصفیه فاضلاب متناسب با ویژگیهای اقلیمی هر منطقه شده است تا از این ره بتوان هر چه بیشتر و بهتر از آب این ماده حیاتی در چرخه زیست بشر بهره جست . هدف:
بخش عمده ای از عدم تعادل در منابع آب ناشی از چرخه آب شناسی و محدودیت طبیعی منابع آبی است و بخش دیگر تاثیر گذاری اقدامات و فعالیتهای انسان بر روی منابع آب است.که محدودیت ذاتی منابع آب ، خشکسالی ، افزایش جمعیت ،بهره برداری بی رویه از منابع و نبود مدیریت بازیافت منابع آبی موجود در جهت بهره برداری مجدد از آنها جملگی زمینه ساز چالشهای اساسی در تامین آب شیرین برای حیات بشر خواهند بود.
ماده 1 قانون توزیع عادلانه و سند چشم انداز 20 ساله در بخش آب ، استفاده مجدد از فاضلاب به عنوان یک منبع جدید آب ، از جمله سیاستهای مورد تاکید وزارت نیرو در برنامه چهارم توسعه می

حتما ببینید

تم پاورپوینت پایان نامه معماری

تم پاورپوینت پایان نامه معماری قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …