طرح ساماندهی و بهسازی محله سبزه مشهد گرگان و آرامگاه باغ مزار استاد محمدرضا لطفی

طرح ساماندهی و بهسازی محله سبزه مشهد گرگان و آرامگاه باغ مزار استاد محمدرضا لطفی


طرح ساماندهی محله سبزه مشهد گرگان و آرامگاه باغ مزاراستاد محمدرضا لطفی در قالب pdf (قابل کپی به word) در 96 صفحه در رابطه با قدمت دقيق و پيشينۀ تاريخی محله سبزمشهد می توان به  قديمی ترين سندى که نام محلۀ سبزمشهد در آن ذکر شده،  وقفنامۀ خواجه مظفر پتکچی به تاريخ ۹۴۱ ه.ق. است اشاره کرد. لکن وجود  آثار و اسناد و شواهدى از اوخر حکومت صفويه در رابطه با محله  سبزمشهد، قدمت اين محله را تا ۳۰۰ سال گذشته با همين نام در  جايگاه کنونی به اثبات می رساند. در برخی از اسناد تاريخی خصوصاً از دورۀ صفويه از ميدان و آثار و  محله اى با نام »شور « نام برده شده است که برخی از مورخين معتقدند اين نام، نام پيشين محله سبزمشهد بوده است و يا بدان محله –  سبزمشهد- مرتبط است. وجه تسمیه محله سبزمشهد  وجه تسميۀ اين محله به شهادت رسيدن دو تن از نوادگان امام موسی  ابن جعفر (ع) در اين محل و مدفون شدن در مکانی که بيش از يک قرن، موسوم به امامزاده »مراد بخش « است می باشد. اين بقعه اکنون واقع در محوطۀ غربی تکيۀ سبزمشهد، جنب مسجد امام حسنعسکرى ( …

حتما ببینید

مرکب نوشتن روی شیشه2

مرکب نوشتن روی شیشه2 فرمول مرکب نوشتن و علامت گذاری روی شیشه به صورت فایل …