طرح تعاونيهاي مسكن مهر براي خانه دار شدن اقشار كم درآمد

طرح تعاونيهاي مسكن مهر براي خانه دار شدن اقشار كم درآمد
روش های برنامه ریزی شهری
طرح تعاونيهاي مسكن مهر براي خانه دار شدن اقشار كم درآمد
معني و مفهوم تعاون
تعاون در مفهوم به معناي همكاري، مساعدت، ياريگري، رعايت منافع جمعي، دستگيري از ديگران و… می باشد .

مؤسسات تعاوني سازمان هايي هستند كه در زمره انواع سازمانهاي داوطلبانه يا غيردولتي قرار ميگيرند.

تعاوني ها سازمان هايي مردمي هستند كه توسط خود اعضاء و با اختيار كامل آنها تشكيل و به روش صحيح و دموكراتيك منطبق با اصول بين المللي تعاون اداره مي شوند.
چيستي شركت تعاوني
منظور از شركتهاي تعاوني شركتهايي است كه تمام يا حداقل 51 درصد سرمايه بوسيله اعضاء تأمين شده باشد.
تعاوني مسكن مهر
در اجراي اصول31و43 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه
(لزوم تأمين مسكن مناسب براي آحاد ملت وبخصوص اقشار كم درآمد)، تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 از سوي مجلس محترم شوراي اسلامي به تصويب رسيد.
وظيفه سازماندهي متقاضيان بهره مندي از تسهيلات اين قانون (زمينهاي 99ساله ) بعهده وزارت تعاون گذاشته شد كه طرح تشكيل تعاونيهاي مسكن مهر توسط وزارت تعاون ارائه گرديد
تبصره: تشخيص فاقد مسكن بودن با تعاوني و نهاد مربوط وعدم استفاده از زمين و مسكن دولتي از طريق بانك اطلاعات زمين و مسكن استان و تسهيلات يارانه اي از طريق ستاد مركزي سازمان ملي زمين و مسكن انجام مي شود.
تبصره: فاقد مسكن و يا زمين مسكوني ملكي بودن از زمان شروع قانون برنامه چهارم توسعه ملاك عمل مي باشد.
تبصره: افراد ذيل مي توانند بدون شرط تأهل در زمره متقاضيان اين ماده قرار گيرند. بديهي است رعايت شرايط در مورد اين افراد الزامي است.
زنان خودپرست به شرطي سني حداقل 35 سال
نخبگان علمي با معرفي بنياد ملي نخبگان كشور
معلولين جسمي، حركتي با دارا بودن حداقل 20 سال سن با معرفي سازمان بهزيستي كشور.
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/4/1385 بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه حمايت از تأمين مسكن گروه هاي كم درآمد شهرهاي كوچك را به شرح زير تصويب نمود:
«آيين نامه حمايت از تأمين مسكن گروههاي كم درآمد در شهرهاي كوچك»
به منظور كمك به تأمين مسكن گروههاي كم درآمد ساكن در شهرهاي كوچك كشور (شهرهاي با جمعيت زير يكصد و پنجاه هزار نفر) اقدامات حمايتي به شرح اين آيين نامه صورت مي گيرد.

حتما ببینید

تم پاورپوینت پایان نامه معماری

تم پاورپوینت پایان نامه معماری قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …