طراحی و آماده سازی فایل های چاپی

طراحی و آماده سازی فایل های چاپی

طراحی و آماده سازی فایل های چاپی

کد کتاب:

212454

دوره تحصیلی:

دوره دوم آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›صنعت›گروه مکانیک›چاپ›پایه دوازدهم

سال تحصیلی:

97-98

حتما ببینید

نظریه بوروکراسی وبر و ارتباط آن با سازمانها و تحلیل پیامدهای مثبت و منفی مدل بوروکراسی

نظریه بوروکراسی وبر و ارتباط آن با سازمانها و تحلیل پیامدهای مثبت و منفی مدل …