طراحی دیوار حائل

طراحی دیوار حائل
طراحی دیوار حائل
فهرست معرفی

طراحی دیوار حائل بصورت مثال عددی

محاسبه نیروها

بررسی پایداری سازه

طراحی پاشنه

طراحی تنه

ازدیوار حایل به منظور پایداري در مقابل فشار جانبی خاك استفاده می گردد. عامل پایداري ومقاومت این نوع دیوارها در مقابل فشارهاي جانبی, مقاومت خمشی دیوار و وزن خاکی است که در روي پاشنۀ دیوار قرار می گیرد. فرض می شود که با تعبیۀ زهکش هایی, از ایجاد فشار آب حفره اي در پشت دیوار جلوگیري می شود.
به علت شن و ماسه اي بودن خاك و زاویۀ اصطکاك داخلی بالاي این نوع خاك, نفوذپذیري و زهکشی بخوبی انجام یافته و فشار جانبی خاك پشت دیوار بشدت کاهش می یابد.
وزن مخصوص خاکریز 1920 کیلوگرم بر مترمکعب با زاویۀ اصطکاك داخلی 30 درجه در نظر گرفته می شود. معرفی

محاسبه نیروها فشار پشت خاکریز

حتما ببینید

تم پاورپوینت پایان نامه معماری

تم پاورپوینت پایان نامه معماری قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …