شبیه سازی مقاله Performance Optimization of the InGaP/GaAs Dual-Junction Solar Cell Using SILVACO TCAD در سیلواکو

شبیه سازی مقاله Performance Optimization of the InGaP/GaAs Dual-Junction Solar Cell Using SILVACO TCAD در سیلواکو

شبیه سازی مقاله Performance Optimization of the InGaP/GaAs Dual-Junction Solar Cell Using SILVACO TCAD در سیلواکو

در این پژوهش، بهینه سازی عملکرد سلول خورشیدی دو پیوند InGaP/GaAs ارائه شده است. در مرحله اول، طرحی برای یک سلول خورشیدی دو پیوند مبتنی بر دیود تونلی GaAs ارائه شده است. در مرحله دوم، شبیه سازی افزاره مورد استفاده با نتایج آزمایش های اخیر یک سلول خورشیدی دو پیوند InGaP/GaAs کالیبره شده است. همچنین نتایج حاصل از شبیه سازی های این مقاله بسیار مشابه نتایج مندرج در مقاله می باشند. لازم به ذکر است که فایل راهنمای مربوط به مشاهده نمودارهای JV و PV در محیط نرم…

حتما ببینید

ترجمه مقاله Performance Optimization of the InGaP GaAs Dual-Junction Solar Cell Using SILVACO TCAD

ترجمه مقاله Performance Optimization of the InGaP GaAs Dual-Junction Solar Cell Using SILVACO TCAD In …