رابطه سبک های دلبستگی و عملکرد جنسی و رضایت زناشویی با طلاق عاطفی

رابطه سبک های دلبستگی و عملکرد جنسی و رضایت زناشویی با طلاق عاطفی

رابطه سبک های دلبستگی و عملکرد جنسی و رضایت زناشویی با طلاق عاطفی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه سبک های دلبستگی(ایمن و ناایمن) و عملکرد جنسی و رضایت زناشویی با طلاق عاطفی در بین معلمان زن مقطع دوم دبیرستان منطقه چهار شهر مشهد بود. فرضیه­ی اصلی عبارت بود از این­ که بین سبک های دلبستگی(ایمن و ناایمن) و عملکرد جنسی و رضایت زناشویی با طلاق عاطفی در معلمان زن مقطع دوم دبیرستان منطقه چهار شهر مشهد رابطه وجود دارد.

جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان زن مقطع دبیرستان منطقه چهار شهر مشهد که در سال 1397شاغل و تعداد کل آنها(320) نفر تشکیل دادند و با استفاده روش تصادفی خوشه­ای چند مرحله ای تعداد 200 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.طرح پژوهش زمینه یابی و از نوع همبستگی بوده و از  پرسشنامه طلاق عاطفی محمدی، جوکار کمال آبادی،1394، پرسشنامه عملکرد جنسی زنان روزن وهمکاران (2000)، پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ و پرسشنامه دلبستگی کولینز و رید 1( 1990) به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره نشان داد که بین سبک های دلبستگی(ایمن و ناایمن) و عملکرد جنسی و رضایت زناشویی با طلاق عاطفی در معلمان زن مقطع دوم دبیرستان منطقه چهار شهر مشهد رابطه وجود دارد.

کلمات کلیدی: سبک های دلبستگی(ایمن و ناایمن) – عملکرد جنسی – رضایت زناشویی – طلاق عاطفی

حتما ببینید

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع ابراز وجود گمبریل و …