دانلود کتاب واقعیتهایی ازجهان غرب

دانلود کتاب واقعیتهایی ازجهان غرب

دانلود کتاب واقعیتهایی ازجهان غرب

ﻛﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻴﺶ از ﻫﺸﺖ ﻣﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻏﺮب ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻛﺸﻮر ﻛﺎﻧﺎدا ﺳﺖ. در ﻃﻮل اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ای ﻛﺎﻧﺎداﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮدم ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ در ﻋﻤﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﺎﻧﺎدا ، ﺑﻪ درﻛﻲ ﺻﺤﻴﺤﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺮﺳﻢ. آﻧﭽﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم، ﺗﻮﻫﻢ و ﺧﻴﺎﻻت ﻧﺎدرﺳﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ در ﻏﺮب دارﻧﺪ و ﻣﺘﺄ ﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎری از اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﻘﻴﻢ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﻲ،…

حتما ببینید

قالب پاورپوینت پایان نامه علوم اجتماعی

قالب پاورپوینت پایان نامه علوم اجتماعی قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، …