دانلود کتاب دیونامه و پری نامه

دانلود کتاب دیونامه و پری نامه

دانلود کتاب دیونامه و پری نامه

کتاب دیونامه و پری نامه
نام نویسنده: اصف ابن برخیا سید ابراهیم خالد ایوب – تهیه و تنظیم و گردآوری کننده: حسین نمینی
بصورت pdf و با حجم 27.7 مگابایت
نسخه چاپی و کاملا خوانا
250 صفحه
2200 تومان

فهرست مطالب:

طالع ثور
طالع جوزا
طالع سرطان
طالع اسد
دیو طالع نسبله
طالع عقرب
طالع دلو
طالع حوت
فالنامه پریان
درباب نصراتی دیگر، باب سیم نصراتی دیگر
عزیمت نامه، در عزیمه
باب چهارم جهود
در عزیمت و در عزیمه
جهت استمساک به حق
برای بستن شهوت
برای…

حتما ببینید

طراحی و آماده سازی فایل های چاپی

طراحی و آماده سازی فایل های چاپی کد کتاب: 212454 دوره تحصیلی: دوره دوم آموزش …