دانلود رایگان کتاب زمینه جامعه شناسی آگ برن و نیم کوف با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب زمینه جامعه شناسی آگ برن و نیم کوف با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب زمینه جامعه شناسی آگ برن و نیم کوف با فرمت pdf

معرفی کتاب:(زمینه جامعه شناسی)
این کتاب(زمینه جامعه شناسی) از آنگونه کتابهای اساسی برای آشنا کردن خوانندگان فارسی زبان با اصول علمی جامعه شناسی است. برگرداننده در سرآغاز کتاب مینویسد: (( از زمانی که مفهوم و واژه جامعه شناسی به اایراان اآورده شده و نخستین کتااب منظم جاامعه شنااسی اانتشارر یاافت، بیش ااز بیست سنه میگذرد.(زمینه جامعه شناسی) ولی قابل ذکر است که هنوز در این گویه کتابی جامع به زبان پارسی نوشته نشده است. )) ولی این کتاب که با همت و…

حتما ببینید

دانلود رایگان کتاب نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی با فرمت pdf …