دانلود رایگان کتاب بهشت خاکستری با فرمت mp3

دانلود رایگان کتاب بهشت خاکستری با فرمت mp3

معرفی کتاب:(بهشت خاکستری)
(بهشت خاکستری)مااجرااهااي ااين نوشته درر ساال ١٤٠٢ رروي مي ‏دهد.شمسي ياا قمري بودن اآن ذكرر نشده؛ ااما گونه نظيرره ‏سااززي‏هااي صوررت گررفته درر ااثر، درر جهت سوق داادن ذهن خوااننده به سوي زماان و وضعيت فعلي كشورر ااست.(بهشت خاکستری) بناابرااين، ااگر اآن راا سنه قمري درر نظرر بگيرريم،(بهشت خاکستری) موعد وقوع حدوداا ساال ١٣٧٨ شمسي مي‏ شود.درر غيرر ااين صوررت، تقرريباا سي‏ و هشت سنه بعد ااز ااين موعد…

حتما ببینید

دانلود رایگان کتاب نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی با فرمت pdf …