دانلود رایگان کتاب اقتصادنا شهید محمدباقر صدر با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب اقتصادنا شهید محمدباقر صدر با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب اقتصادنا شهید محمدباقر صدر با فرمت pdf

معرفی کتاب:(اقتصادنا)
کتااب(اقتصادنا)نوشته سید محمدبااقر صدرر ااست. این کتاب نخستین نشان مدون و مبنایی در مقوله اقتصاد اسلامی است. شهید سید محمدباقر صدر با تسلط وافر بر منابع دینی، در کتاب اقتصادنا با ژرف‌اندیشی در علل عقب‌ماندگی مسلمانان، سخت را نه در ظواهر و روبناها، که در رویکرد تقلیدی در سطوح گوناگون اندیشه و عمل می‌داند.(اقتصادنا)
درباره کتاب(اقتصادنا)(اقتصادنا)نویسنده در این کتاب بر این ایمان است که اقتصاد اسلامی،…

حتما ببینید

دانلود رایگان کتاب نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی با فرمت pdf …