دانلود رایگان فایل توضیح الملل (ترجمه ملل و نحل شهرستانی با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل توضیح الملل (ترجمه ملل و نحل شهرستانی با فرمت pdf

معرفی کتاب:(توضیح الملل)(ترجمه ملل و نحل شهرستانی
توضیح الملل، برگردان کتاب ملل و نحل عبدالکریم شهرستانی است.
چاپ فعلی دارای دو ترجمه مقارن است. مترجم قدیمی کتاب ماشناخته است اما مصطفی خالقداد هاشمی به ترجمه مجدد بخشهایی پرداخته است که به نظر می رسید برگردان اصلی نارسا یا باطل و محذوف است.(توضیح الملل)
سید محمد ررضاا جلاالی ناایینی نیزز حوااشی تکمیلی و اانتقاادی برر آان نوشته ااست.(توضیح الملل)
ملل و نحل شهرستانی احد از کهن‌ترین آثاری…

حتما ببینید

دانلود رایگان کتاب نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی با فرمت pdf …