خلاصه کتاب روانشناسی یادگیری دکتر حسین زارعpdf

خلاصه کتاب روانشناسی یادگیری دکتر حسین زارعpdf

خلاصه کتاب روانشناسی یادگیری دکتر حسین زارعpdf

تعریف یادگیری با رویکرد رفتاری: در این رویکرد، نوع پاسخ به محرک خاص، مهم است نه چگونگی دستیابی به پاسخ خاص. ✓ یادگیری )از دیدگاه وودورث(: آن نوع فعالیتی است که در فعالیتهای بعدی و آینده فرد تاثیر دارد . بیشتر معطول به آینده است چون شرط یادگیری، ایجاد تغییر در آینده است . ✓ یادگیری )مان(: هر نوع تغییر در رفتار است که از تجربه نتیجع میشود و ناشی از تغییرات فیزیولوژیک نیست. یادگیری، سازگاری با اوضاع تازه و حل مسائل ساده و پیچیده را ممکن میسازد ….

حتما ببینید

دانلود رایگان کتاب قدرت مثبت اندیشی نورمن وینسنت پیل

دانلود رایگان کتاب قدرت مثبت اندیشی نورمن وینسنت پیل #کتاب_کمیاب #قدرت_مثبت_اندیشی #نورمن_وینسنت_پیل #اسماعیل_حسینی #روانشناسی #خودشناسی …