تعیین جوان بودن کاربر بر اساس سن ورودی

تعیین جوان بودن کاربر بر اساس سن ورودی


برنامه ای بنویسید که یک عدد از ورودی به عنوان سن کاربر دریافت کند و بازه ی سنی او را چاپ کند.اگر بزرگتر از صفر سال و کوچکتر از شش سال باشد خروجی khordsal اگر بزرگتر مساوی شش سال و کوچکتر از ده سال باشد خروجی koodak اگر بزرگتر مساوی ده سال و کوچکتر از ۱۴ سال باشد خروجی nojavan اگر بزرگتر مساوی ۱۴ و کوچکتر از ۲۴ سال بود خروجی javan اگر بزرگتر مساوی ۲۴ و کوچکتر از ۴۰ سال بود خروجی bozorgsal اگر بزرگتر مساوی ۴۰ سال بود خروجی miansal …

حتما ببینید

پروژه مدیریت آموزشگاه

پروژه مدیریت آموزشگاه پروژه مدیریت آموزشگاه همراه با آموزش و توضیحات بخش های مختلف هزینه …