تحقیق مدیریت اسناد

تحقیق مدیریت اسناد

تحقیق مدیریت اسناد

فهرست مطالب
روش تهيه و انتشار آگهي نوبتي…………………………………………………………… 6
روش رسيدگي به اعتراض آگهي هاي نوبتي موضوع ماده 16 قانون ثبت………………. 8
روش انتشار تحديد عمومي………………………………………………………………. 10
روش تحديد حدود عمومي……………………………………………………………….. 11
روش انتشار آگهي تحديد حدود اختصاصي و نحوه انجام آن…………………………….. 13
روش صدور سند مالكيت المثني…………………………………………………………. 19
روش تبديل اسناد…

حتما ببینید

قالب پاورپوینت پایان نامه مدیریت

قالب پاورپوینت پایان نامه مدیریت قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …