تحقیق رويكردهاي جهاني شدن

تحقیق رويكردهاي جهاني شدن


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، رويكردهاي جهاني شدن، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : رويكردهاي جهاني شدن: فرآيند پرشتاب جهاني شدن در دهه هاي اخير، زمينه هاي مناسب و انگيزه اي برومند براي بررسي و تحليل اين فرآيند پديد آورده و امروزه اقتصادي دانان، جامعه شناسان و عالمان سياسي پر شماري درباره جنبه هاي گوناگون جهاني شدن مي انديشند كه حاصل كار آنها نظريه هايي در رابطه با پيدايش، گسترش و تشديد فرآيند جهاني شدن و تاثيرها و پيامدهاي آن در زندگي اجتماعي در جهان معاصر است. (كل محمدي، 1383، ص31)در يك دسته بندي ساده، سه رويكرد نسبت به جهاني شدن وجود دارد كه مختصات اين رويكردهاي، تعاريف مربوط را روشن مي سازد. نخست؛ رويكرد منفي يا پروژه اي است. اين دسته از متفكران، همچون اگناسيورامونه، هانس پيترمارتن، هارولد شومان، حسن حنفي، محمد عابدالجابري كه در زمره ماركسيست هاي نو، راديكال ها و ناسيوناليست ها هستند. از جهاني سازي به جاي جهاني شدن سخن مي گويند. به نظر آنان يكسان سازي فرهنگي و ملي فرهنگ هاي بومي، طراحي نظام جديد بين المللي بر پايه منابع قدرت ها و كشورهاي توسعه يافته نقص حاكميت دولت ها، قدرت يافتن …

حتما ببینید

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان پاور پوینت تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند …