تحقیق تقوي

تحقیق تقوي


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، تقوي، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : واژه تقوي از وقايع است .در مفردات راغب وقايه بمعني حفظ شيئي است از آنچه به آن زيان برساند خداوند مي فرمايد .فوقاهم الله شرذالك اليوم ولقيهم نصره و وسروراً (واقعه)خداوند آنها را از فتنه آن روز نگهداشت و به آنان روي خندان و دل شادمان عطا نمود .مضمون آيه فوق در مورد ابرار است ،كه وفاي به عهد و به نذر مي كنند و از روز جزا خائف اند و بر دوستي خدا به مسكن و يتيم واسير اطعام مي نمايند .اسم فاعل از وقايه در آيه اي كه ذيلاً نقل مي شود بكار رفته است.…مالك من الله من ولي ولا واق (رعد)(اگر بعد از علمي كه به تو مي رسد از هواهاي اينان پيروي كني …ديگر)نيست از براي تو از جانب خداوند هيچ سرپرست ياري كننده اي و نه نگهدارنده اي .در آيه زير فعل امر از وقايه بكار رفته است .قوا انفسكم و اهليكم نارا(تحريم)خود و خانواده تان را از آتش حفاظت كنيد.تقوي در عرف دين نگهداري نفس است از آنچه آن را به گناه مي افكند .در 235مورد از آيات قرآن كريم مشقات واژه تقوي آمده است .در 69آيه فعل امر اتقوا آمده است بعضي را مستقيماً خداوند مي فرمايد …

حتما ببینید

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان پاور پوینت تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند …