تحقیق تسلیم و تسلم، قبض

تحقیق تسلیم و تسلم، قبض

توضیحات:

دانلود تحقیق با موضوع تسلیم و تسلم، قبض،

در قالب word و در 44 صفحه، قابل ویرایش.

 

 

بخشی از متن:

عقد بیعی که به صورت صحیح منعقد شده باشد آثاری در بردارد که یکی از این آثارها تسلیم مبیع می باشد که به عهده بایع قراردارد. در قرارداد ها ،دو طرف تعهداتی بر عهده می گیرند که تسلیم مبیع یکی از مهم ترین تعهدات و آثار فرعی ناشی از عقد بیع می باشد.
بنابراین الزام فروشنده به تسلیم مبیع ریشه قراردادی دارد و تسلیم مبیع از طرف بایع به مشتری و تسلیم ثمن از ناحیه مشتری،به مقتضای عقد بیع واجب است.پس تسلیم که مترادف اقباض می باشد عمل متعهداست. در مقابل متعهدله مورد معامله را تسلم یا قبض می کند.

گفتار اول:مفهوم تسلیم و تسلم
بند اول:مفهوم تسلیم
تسلیم از ریشه سلم بر وزن تفعیل است . تسلیم در لغت در معناهای مختلفی به کاررفته است از جمله به معنی ، « واگذار کردن» ، « سپردن» ، « گردن نهادن» و« سلام گفتن».  معنای اصطلاحی تسلیم نیز به معنای لغوی خود نزدیک است .
 برخی از حقوق دانان در معنای اصطلاحی تسلیم گفته اند:«تسلیم در عقد معوض عبارت است از اینکه یکی از طرفین دیگری را بر مالی که به او منتقل کرده است مستولی سازد و به عبارت دیگر تسلیم عبارت است از تمکین طرف از تصرف با قراردادن مورد معامله تحت اختیار طرف ،مرادف اقباض است».  برخی دیگر تسلیم را عملی می داند که قائم به دو شخص است که به اعتبار دهنده تسلیم و به اعتبار گیرنده،قبض یا تسلم گویند.
فقها نیز تعریف های مختلفی از تسلیم کرده اند.از جمله: برخی تسلیم را هم در مال منقول و هم در غیر منقول عبارت از تخلیه دانسته اند.  و برخی دیگر در تعریف تسلیم گفته اند که تسلیم در مورد اموال غیر منقول ،مانند اراضی و اشجار و ابنیه عبارت است از:تخلیه به صورت مطلق و در مورد اموال منقول ،نقل و در مکیل و موزون به صورت کیل و وزن است.
و . . .

 

 

فهرست مطالب:

تسلیم و تسلم

گفتار اول:مفهوم تسلیم و تسلم
بند اول:مفهوم تسلیم
بند دوم:مفهوم تسلم یا قبض

گفتار دوم:ماهیت و مبنا تسلیم و تسلم
بند اول: ماهیت
بند دوم: مبنای تسلیم

بند سوم:تعهد به دادن اطلاعات لازم درباره مبیع

گفتار چهارم:اقسام تسلیم

بند اول:تسلیم عملی

بند دوم:تسلیم حکمی

مبحث سوم:موضوع تسلیم

گفتار اول:تسلیم مبیع مطابق قرارداد از حیث مقدار و ضمانت اجرای آن

بند اول:مبیع عین معین

بند دوم :مبیع کلی در معین

و . . ..

رفرنس درون متنی دارد

منابع دارد

حتما ببینید

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع ابراز وجود گمبریل و …